ฟิลเตอร์สินค้า

กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

การศึกษา :

 • ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2555
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2550
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2542

การทํางาน :

 • 2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2558-2559 รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2557-2558 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2557-2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • 2556-2556 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554-2556 หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • 2550-2554 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • 2547-2550 ผู้ประสานงาน โครงการการอนุรักษ์พลังงาน กองฝึกอบรม กระทรวงพลังงาน

ผลงานเขียน :

การพัฒนาองค์การ, จริยธรรมทางธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

loading