เขียนแบบเทคนิค

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
จำนวน :

1

 • 1

195.00 บาท

185.25 บาท

"คุณประหยัดไป 9.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนแบบเทคนิค

เขียนแบบเทคนิค

หนังสือ เขียนแบบเทคนิค เล่มนี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 10 บท ประกอบด้วย วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดและมาตราส่วน การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉาย การสเกตช์ภาพ การเขียนภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม โดยเขียนเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธบิายรายวิชา ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในระหว่างการเรียนการสอน มีการถามตอบระหว่างครูกับนักเรียน มีการสรุปเนื้อหาร่วมกัน และให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานตามแบบฝึกทักษะที่มอบหมายสื่อที่ใช้เป็นภาพนิ่งประจำแต่ละบทเรียนรู้ ใบความรู้ หุ่นจำลอง หรือของจริง และแบบฝึกทักษะประจำบทเรียน การวัดผลประเมินผล ใช้แบบฝึกหัดท้ายบทหลังเรียน และใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไทรทอง เรืองจำรัส


สารบัญ : เขียนแบบเทคนิค

  • บทที่ 1 วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ
  • บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ
  • บทที่ 3 มาตรฐานในงานเขียนแบบ
  • บทที่ 4 การเขียนรูปเรขาคณิต
  • บทที่ 5 การกำหนดขนาด และมาตราส่วน
  • บทที่ 6 การเขียนภาพ 3 มิติ
  • บทที่ 7 การเขียนภาพฉาย
  • บทที่ 8 การสเกตช์ภาพ
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนแบบเทคนิค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เขียนแบบเทคนิค ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เขียนแบบเทคนิค