เขียนแบบเบื้องต้น Basic Drawing

เขียนแบบเบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมอ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบ
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเส้น รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต และอักษรประกอบแบบ
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความประณีต เรียบร้อย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเส้นลักษณะต่าง ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ ดารใช้มาตราส่วน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายส่วนประกอบอาคารอย่างง่าย

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

70.00 บาท

66.50 บาท

"คุณประหยัดไป 3.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เขียนแบบเบื้องต้น Basic Drawing

เขียนแบบเบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมอ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบ
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเส้น รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต และอักษรประกอบแบบ
 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความประณีต เรียบร้อย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเส้นลักษณะต่าง ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ ดารใช้มาตราส่วน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายส่วนประกอบอาคารอย่างง่าย


คำนำ : เขียนแบบเบื้องต้น Basic Drawing

หนังสือวิชา เขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing) เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เขียนแบบเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม สำรวจ และโยธา ซึ่งมีเนื้อหามีทั้งหมด 8 บท

ผู้เขียนขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยให้ผลงานเขียนเล่มนี้ได้จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ ขอบคุณ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน หรือเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคุณประโยชน์ต่อทุกท่าน โดยรายละเอียดเนื้อหา ตลอดจนเทคนิควิธีการเรียบเรียง หากมีข้อแนะนำหรือข้อบอกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้และจะพัฒนาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

เอกชัย รัตนโน


สารบัญ : เขียนแบบเบื้องต้น Basic Drawing

  • การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์
  • เส้นและตัวอักษร
  • รูปทรงเรขาคณิต
  • การกำหนดขนาดและมาตราส่วน
  • ภาพฉาย
  • ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค
  • รูปตั
  • แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร

   ข้อมูลเพิ่มเติม : เขียนแบบเบื้องต้น Basic Drawing

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เขียนแบบเบื้องต้น Basic Drawing ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : เขียนแบบเบื้องต้น Basic Drawing