การบัญชีขั้นต้น

ตัวอย่างพร้อมบทฝึกหัด และ Power Point Presentation และคำตอบบทฝึกหัดท้ายบท (ให้กับผู้สอนที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราในการเรียนการสอน)

Tags : การบัญชี งบการเงินรวม สื่อการเรียนการสอนบัญชี วิชาบัญชี บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร

จำนวน :

1

390.00 บาท

370.50 บาท

"คุณประหยัดไป 19.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นต้น

หนังสือการบัญชีชั้นต้น ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่าง และบทฝึกหัดที่ครอบคลุมถึงความหมายและองค์ประกอบของรายงานทางการเงิน หลักการบัญชี วงจรบัญชี  การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ บัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะหลักการและวิธีการระบบใบสำคัญ และการบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน ซึ่งเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาผู้เริ่มต้นศึกษาวิชาการบัญชี ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านบัญชี

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

 • ตัวอย่างพร้อมบทฝึกหัด
 • Power Point Presentation และคำตอบบทฝึกหัดท้ายบท (ให้กับผู้สอนที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราในการเรียนการสอน)

คำนำ : การบัญชีขั้นต้น

หนังสือ "การบัญชีขั้นต้น" เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบนนยายวิชา 2601113 การบัญชีขั้นต้น ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบธุรกิจความหมายและรูปแบบของรายงานทางการเงิน การจัดทำงบการเงินตามวงจรบัญชี การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ หลักการและวิธีการระบบใบสำคัฐ การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจนเลิกห้างหุ้นส่วน

หนังสือเล่มนี้มีบทฝึกหัดท้ายเล่มประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบท อาจารย์ที่ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราในวิชาที่ท่านสอนสามารถติดต่อผู้เขียนได้ natchanont@vbs.shula.ac.th และคำตอบบทฝึกหัดโดยจะจัดส่งให้ท่านที่สถาบันการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิงว่า นอกจากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่เริ่มต้นศึกษาวิชาการบัญชี หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกิบาร ผู้สนใจทั่วไปในการทำความเข้าใจหลักการบัญชี รายงานทางการเงินและนำความรู้ด้านการบัญชีไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไป

 


สารบัญ : การบัญชีขั้นต้น

  • การบัญชีและรูปแบบของธุรกิจ
  • ความหมายของรูปแบบของรายงานทางการเงิน
  • การบันทึกรายการบัญชี
  • การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
  • การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน
  • การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
  • การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สมุดรายวันเฉพาะ
  • หลักการและวิธีการระบบใบสำคัญ
  • การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีขั้นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีขั้นต้น ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว