การบัญชีขั้นสูง 1

ผู้เขียน: ดุษฎี สงวนชาติ และคณะ

สำนักพิมพ์: ศูนย์หนังสือจุฬา/chula

หมวดหมู่: บริหาร ธุรกิจ , การเงิน การลงทุน

0 รีวิว เขียนรีวิว

288.00 บาท

320.00 บาท ประหยัด 32.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม

เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย < แสดงน้อยลง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Sweet day Sweet pay รัก…นี้ต้องเปย์ ลด 10%

Tags: การบัญชี , งบการเงินรวม , สื่อการเรียนการสอนบัญชี , วิชาบัญชี

288.00 บาท

320.00 บาท
320.00 บาท
ประหยัด 32.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
0 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
26 x 19 x 2.6 CM
น้ำหนัก
1.095 KG
บาร์โค้ด
9789740335207

รายละเอียด : การบัญชีขั้นสูง 1

การบัญชีขั้นสูง 1

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักบัญชีโดยทั่วไปสามารถนำไปเป็นคู่มือใช้ได้ทางปฏิบัติ การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ คณะผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์ในการสอนในมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติงานในธุรกิจ จึงมั่นใจได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีการเสนอวิธีการบัญชี พร้อมข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งในแต่ละวิธี และปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจของสภาวิชาชัีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในการพิมพ์ครั้งที่ 8 นี้มีเนื้อหาประกอบด้วยมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินรวม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่องเิงิลลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนเงิตราต่างประเทศ


คำนำ : การบัญชีขั้นสูง 1

หนังสือ การบัญชีขั้นสูง เป็นหนังสือที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชร เพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชา 2601421 การบัญชีขั้นสูง 1 ซึ่งเป็นวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต ภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้ความรู้แก่นิสิตที่ทำการศึกษารายวิชาดังกล่าวแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีโดยทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และการจัดทำงบการเงินรวม

เนื้อหาของหนังสือการบัญชีขั้นสูง 1 นี้ประกอบด้วยการบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการจัดทำงบการเงินรวม

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านคณะจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ซึ่งผู้เขียนได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า และเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ และขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์วิำไล วีระปรีย ที่กรุณาให้คำแนะนำในประเด็นปัญหาทางการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ผู้ช่วยศาสราจารย์ดุษฏี สงวนชาติ

อาจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์


สารบัญ : การบัญชีขั้นสูง 1

  • การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา
  • การรวมธุรกิจ
  • การทำงบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้น
  • การทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น
  • งบการเงินรวมกรณีบริษัทในกลุ่มกิจการมีรายการระหว่างกัน
  • งบการเงินรวมกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับการถือหุ้นในบริษัทย่อย
  • การถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ
  • การจัดทำงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดซึ่งจัดทำขึ้นจากงบการเงินซึ่งบันทักเงินททุนตากวิธีส่วนได้เสีย
  • การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading