การวิจัยการสื่อสาร

เนื้อหาออกแบบเพื่อการทำการวิจัยเชิงวิชาการ (Academic research) จึงเหมาะสำหรับผู้ต้องการทำงานวิจัยสำหรับชั้นเรียน (Term paper)

Tags : การสื่อสาร การวิจัย สื่อการเรียนการสอนการวิัจัย วิชาการสื่อสาร

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

490.00 บาท

416.50 บาท

"คุณประหยัดไป 73.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 16 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การวิจัยการสื่อสาร

การวิจัยการสื่อสาร

หากจะเริ่มต้นทำวิจัย จะต้องทำอย่างไร จะเลือกหัวข้อวิจัยใดจึงเหมาะสม จะทำวิจัยให้เป็นและทำให้ดีนั้นต้องทำอย่างไร การทำวิจัยมีขั้นตอนอะไีรบ้าง จะเลือกทำวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือจะเลือกทำแบบผสมผสาน การทบทวนวรรณกรรมคืออะไร จะเสาะหาวรรณกรรมได้ที่ใด จะเรียบเรียงความวรรณกรรมอย่างไรจึงจำนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดและการตั้งคำถามนำการวิจัยที่มีตรรกะ มีระเบียบวิธีจัยใดที่สามารถเลือกใช้ได้บ้าง จะทราบได้อย่างไรว่าระเบียบวิธีวิจัยนั้น ๆ เหมาะสมกับโจทย์การวิจัยหรือไม่ เมื่อจะดำเนินการเก็บข้อมูล เราจะต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ มีสถิติตัวใดที่สามารถเลือกใช้ได้บ้าง ท้ายสุดเราจะอภิปรายและสรุปผลการศึกษาอย่างไรจึงจะตอบโจทย์การวิจัยและนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ หากสิ่งเหล่านี้คือ คำถามหลัก ๆ ในใจ หนังสือการวิจัยการสื่อสารมีคำตอบให้ทุกท่าน


คำนำ : การวิจัยการสื่อสาร

หนังสือ "การวิจัยการสื่อสาร" เขียนขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาในสาขาการสื่อสารทั้งระดับบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต รวมถึงนักวิจัยหน้าใหม่ในสาขาัสังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ

จุดกำเนิดของหนังสือเล่มนี้ ริเริ่มมาจากความต้องการส่วนตัวของผู้เขียน ที่ประสงค์จะแบ่งปันความรู้ด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมวงวิจัย ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะจุดประกายให้นักศึกษาและอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดความสนุกสนานในการทำวิจัย มองการทำวิจัยให้เป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่น่าเบื่อหน่ายและไม่เกิดความสามารถ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นด้วยภาษาที่อ่านง่าย พยายามไม่เน้นการใช้ภาษาวิชาการมากนักเพื่อลดความซับซ้อน และพยายามสื่อถึงใจผู้อ่านว่าต้องการคำตอบใดเมื่อต้องริเริ่มเรียนรู้และทำงานวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วข้อเขียนหลายหัวข้อนั้น มาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผู้เขียนเกิดความสงสัยใครรู้นับแต่วันแรกที่เริ่มเรียนรู้การทำวิจัยในระดับปริญญาตรี ดังนั้น ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้พยายามค้นหาคำตอบผ่านการอ่านตำรา รวมทั้งพยายามสร้างประสบการณ์ให้แก่ตนเองด้วยการทำงานวิจัยร่วมกับวิชาการท่านอื่น ๆ เพื่อหวังเรียนรู้จากเพื่อนร่วมโครงการ และดำเนินการวิจัยด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจ ต่อมาผู้เขียนได้เริ่มให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและเพื่อนร่วมอาชีพตามโอกาส สิ่งที่พบคือ คำถามต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเคยสงสัยเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นเป็นคำถามเดียวกันหรือคล้ายกันกับที่คณาจารย์และนักศึกษาสงสัยคือ หากจะทำวิจัย จะเริ่มต้นอย่างไร จะเลือกหัวข้อใด จะทราบได้อย่างไรว่าหัวข้อใดทำได้หรือทำไม่ได้ น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจและจะระเบียบวิธีวิจัยใดจึงจะเหมาะสม หนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นมาเพื่อให้คำตอบต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน ซึ่งคาดน่าจะเป็นนักวิจัยหน้าใหม่หรือนักศึกษาที่สนใจ อยากรู้ อยากเข้าใจ และอยากทำวิจัยเป็น

ชาลิสา มากแผ่นทอง

 


สารบัญ : การวิจัยการสื่อสาร

  • พื้นฐานการวิจัยการสื่อสาร
  • หัวใจหลักของการทำวิจัย
  • การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัย
  • ประชากรแะลกลุ่มตัวอย่าง
  • การวิจัยเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงปริมาณ
  • การตั้งสมมติฐานและการทดสอบทางสถิติ
  • ระเบียบวิธีวิจัยปริมาณ : การวิจัยเชิงสำรวจ
  • สถิติเบื้องต้น

เนื้อหาปกหลัง : การวิจัยการสื่อสาร

ลักษณะเด่นของหนังสือการวิจัยการสื่อสาร

 • เนื้อหาออกแบบเพื่อการทำการวิจัยเชิงวิชาการ (Academic research) จึงเหมาะสำหรับผู้ต้องการทำงานวิจัยสำหรับชั้นเรียน (Term paper) สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยเพื่อนำเสนอแหล่งทุนวิจัย และผู้สนใจทำงานวิจัยเพื่อการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในสารสารทางวิชาการ
 • เนื้อหารวม 16 บท เหมาะสมกับการใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิจัยการสื่อสารทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 • เนื้อหาจัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านกลุ่มเนื้อหาที่สนใจได้โดยสะดวก
 • เขียนด้วยภาษาที่เป็นกันเอง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม
 • นำเสนอระเบียบวิธีวิจัยหลัก ๆ ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาำพและเชิงปริมาณ ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • ให้ความรู้ด้านสถิติพื้นฐานและการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการประมวลผลข้อมูลในระดับเบื้องต้น
 • ให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการฝ่าฝืนจริยธรรมการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

 • หนังสือการวิจัยการสื่อสารเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนคณาจารย์และนักวิชาการผู้มีพื้นฐานทำวิจัยในระดับเบื้องต้นและระดับกลาง

 ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิจัยการสื่อสาร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การวิจัยการสื่อสาร ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว