สรุปวิทย์พื้นฐานม.ปลาย

1. เคมี (แบบจำลองอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุ และพันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน) 2. ชีววิทยา (ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ) 3. ฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และแบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็ก คลื่นกล คลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์) 4. โลก ดาราศาสตร์ (โครงสร้างโลก โลก และการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ทางธรณี ธรณีประวัติ เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ) 5. แนว O-NET แยกวิชาเรียงบทพร้อมเฉลยละเอียด
จำนวน :

1

รายละเอียด

1. เคมี (แบบจำลองอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุ และพันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน) 2. ชีววิทยา (ความหลากหลายของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ) 3. ฟิสิกส์ (การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และแบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า และแรงแม่เหล็ก คลื่นกล คลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์) 4. โลก ดาราศาสตร์ (โครงสร้างโลก โลก และการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ทางธรณี ธรณีประวัติ เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ) 5. แนว O-NET แยกวิชาเรียงบทพร้อมเฉลยละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว