พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5

หนังสือ พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5 เล่มนี้ ทีมผู้เขียนได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อนําไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบได้จัดทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และยังได้เพิ่มแนวข้อสอบใหม่เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการทดสอบระดับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการสํารวจความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ ปี 2543 (PISA 2000) โครงการนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ สามปีเพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาระดับประเทศอาเซียนดังนั้น ทีมผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในประเทศไทย โดยเตรียมแนวข้อสอบเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสอบวัดผลและประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะของนักเรียนได้ในอนาคต
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือ พิชิตโจทย์แนวคิดวิเคราะห์ (คณิต ไทย อังกฤษ วิทย์) ติวเข้มแนวข้อสอบ 8 วิชา ป.5 เล่มนี้ ทีมผู้เขียนได้รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อนําไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบได้จัดทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และยังได้เพิ่มแนวข้อสอบใหม่เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการทดสอบระดับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการสํารวจความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่ ปี 2543 (PISA 2000) โครงการนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ สามปีเพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาระดับประเทศอาเซียนดังนั้น ทีมผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในประเทศไทย โดยเตรียมแนวข้อสอบเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสอบวัดผลและประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะของนักเรียนได้ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว