สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3

เสริมการเรียนเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

125.00 บาท

112.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3

สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3

หนังสือ "สรุปหลักคณิตศาสตร์ ประถมต้น ป.1-2-3" เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย

โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างเพื่อสะดวกต่อการทบทวน การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งผู้สอนและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น


สารบัญ : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3

  • บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
  • บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
  • บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
  • บทที่ 4 การวัดความยาว
  • บทที่ 5 เวลา
  • บทที่ 6 การชั่ง การตวง
  • บทที่ 7 การคูณ
  • บทที่ 8 การหาร
  • บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
  • บทที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม

เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3

สรุปเนื้อหาประจำหน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียดทุกข้อ เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPAรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3

การพัฒนาทักษะในการคำนวณ และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการรับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการคำนวณได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล การใช้ประสบการณ์จากการเรียนคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผลจึงเป็นความสามารถที่สำคัญและจำเป็นที่สุดที่นักเรียนจะต้องมี

หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะและสรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.1-2-3" มีเนื้อหาเป็นหลักคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น แบ่งเนื้อหาเป็นบท แต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญและมีกิจกรรมใช้ในการฝึกฝนอย่างหลากหลายเหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน แก้ไขส่วนบกพร่องที่เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์

 ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมต้น ป.1-2-3 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว