สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6

หนังสือเสริมการเรียนเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

125.00 บาท

112.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6

สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6

หนังสือ "สรุปหลักคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ป.4-5-6" เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย

โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างเพื่อสะดวกต่อการทบทวน การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งผู้สอนและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น


สารบัญ : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6

  • บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
  • บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
  • บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
  • บทที่ 4 ทศนิยม
  • บทที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
  • บทที่ 6 เส้นขนาน
  • บทที่ 7 สมการและการแก้สมการ
  • บทที่ 8 ทิศ แผนที่และแผนผัง
  • บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
  • บทที่ 10 รูปวงกลม

เนื้อหาปกหลัง : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6

สรุปเนื้อหาประจำหน่วยการเรียนรู้ แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างละเอียดทุกข้อ เพิ่มคะแนนสอบประจำภาค เพิ่มเกรด GPAรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6

การพัฒนาทักษะในการคำนวณ และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อการรับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการคำนวณได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล การใช้ประสบการณ์จากการเรียนคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผลจึงเป็นความสามารถที่สำคัญและจำเป็นที่สุดที่นักเรียนจะต้องมี

หนังสือ "แบบฝึกเสริมทักษะและสรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6" มีเนื้อหาเป็นหลักคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น แบ่งเนื้อหาเป็นบท แต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญและมีกิจกรรมใช้ในการฝึกฝนอย่างหลากหลายเหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน แก้ไขส่วนบกพร่องที่เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักคณิตศาสตร์ประถมปลาย ป.4-5-6 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว