คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิชาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

62.00 บาท

58.90 บาท

"คุณประหยัดไป 3.10 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิชาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาจริงทางอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคาดคะเนหาระยะทางและความสูงของวัตถุสิ่งของต่างๆ ทางวิชาชีพ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ และใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม ในการประยุกต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 20000-1403 เป็นวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร ประกอบด้วย 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 มุมและการวัดมุม บทที่ 2 ตรีโกณมิติ บทที่ 3 ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย บทที่ 4 กฎของไซน์และโคไซน์ บทที่ 5 จํานวนเชิงซ้อน บทที่ 6 เมทริกซ์ บทที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์ และบทที่ 8 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

บุญธรรม ภัทราจารุกุล


สารบัญ : คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • บทที่ 1 มุมและการวัดมุม (Angle and Measure Angle)
  • บทที่ 2 ตรีโกณมิติ (Trigonometry)
  • บทที่ 3 ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย (Trigonometry of Unit Circle)
  • บทที่ 4 กฎของไซน์และโคไซน์ (Law of Sine and Cosine)
  • บทที่ 5 จำนวนเชิงซ้อน (Comple Number)
  • บทที่ 6 เมทริกซ์ (Matrix)
  • บทที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinants)
  • บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

เนื้อหาปกหลัง : คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 20000-1403 เป็นวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วน ตามหลักสูตร โดยเนื้อหามี 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 มุมและการวัดมุม บทที่ 2 ตรีโกณมิติ บทที่ 3 ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย บทที่ 4 กฎของไซน์และโคไซน์ บทที่ 5 จํานวนเชิงซ้อน บทที่ 6 เมทริกซ์ บทที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์ และบทที่ 8 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นข้อมูลเพิ่มเติม : คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว