ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • น้องอินทร์ใจดี_ พิเศษ!เฉพาะสมาชิก naiin.com เมื่อช้อปหนังสือที่ร่วมรายการ 1-3 เล่ม ลด 15 % , ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

101.00 บาท

85.85 บาท

"คุณประหยัดไป 15.15 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

ชิ้นส่วนทางกลที่ใช้ในการส่งกําลังมี 3 ชนิด ได้แก่ เฟือง โซ่ขับและสเตอร์ และสายพานและพูลเลย์ โดยระบบส่งกําลังจะแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบส่งกําลังโดยตรง (Direct Transmission System) ระบบส่งกําลังแบบขั้นความเร็ว (Step Speed Transmission System) และระบบส่งกําลังแบบผันแปรอย่างต่อเนื่องหรือแบบไร้ขั้นความเร็ว (Continuously Variable Transmission System; CVT) เครื่องมือกล ได้แก่ เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องกัด ซึ่งจะนิยมใช้เฟือง สายพาน และพูลเลย์ในการส่งกําลังทั้ง 3 ระบบ ดังกล่าว

หนังสือ ระบบส่งกําลังเครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2109 เล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก และสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะหาอ่านเป็นความรู้เพื่อศึกษาวิธีการส่งกําลังแบบต่าง ๆ ของเครื่องมือกล


คำนำ : ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

ระบบส่งกําลังของเครื่องมือกลแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบส่งกําลังโดยตรง ระบบส่งกําลังแบบขั้นความเร็ว ระบบส่งกําลังแบบผันแปร โดยชิ้นส่วนทางกลที่ใช้ในการส่งกําลัง ได้แก่ เฟือง โซ่ขับและสเตอร์ และสายพาน

วิชา ระบบส่งกําลังเครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2109 เล่มนี้ เป็นการศึกษาการทํางานของระบบส่งกําลัง วิธีการส่งกําลังของเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด และคํานวณการส่งกําลัง ซึ่งเรียบเรียงขึ้นตามคําอธิบายรายวิชา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร โดยได้จัดทําไว้ 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 หลักการทํางานของระบบส่งกําลัง (Principle of Power Transmission System) บทที่ 2 วิธีการส่งกําลังของเครื่องมือกล (Transmission Methods of Machine Tool) บทที่ 3 ระบบส่งกําลังของเครื่องเจาะ (Power Transmission System of Drilling Machine) บทที่ 4 ระบบส่งกําลังของเครื่องกลึง (Power Transmission System of Lathe Machine) บทที่ 5 ระบบส่งกําลังของเครื่องไสแนวราบ (Power Transmission System of Shaper Machine) บทที่ 6 ระบบส่งกําลังของเครื่องเจียระไน (Power Transmission System of Grinder Machine) และบทที่ 7 ระบบส่งกําลังของเครื่องกัด (Power Transmission System of Milling Machine)

บุญธรรม ภัทราจารุกุล


สารบัญ : ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

  • บทที่ 1 หลักการทํางานของระบบส่งกําลัง (Principle of Power Transmission System)
  • บทที่ 2 วิธีการส่งกําลังของเครื่องมือกล (Transmission Methods of Machine Tool)
  • บทที่ 3 ระบบส่งกําลังของเครื่องเจาะ (Power Transmission System of Drilling Machine)
  • บทที่ 4 ระบบส่งกําลังของเครื่องกลึง (Power Transmission System of Lathe Machine)
  • บทที่ 5 ระบบส่งกําลังของเครื่องไสแนวราบ (Power Transmission System of Shaper Machine)
  • บทที่ 6 ระบบส่งกําลังของเครื่องเจียระไน (Power Transmission System of Grinder Machine)
  • บทที่ 7 ระบบส่งกําลังของเครื่องกัด (Power Transmission System of Milling Machine)


ข้อมูลเพิ่มเติม : ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว