เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrumentation and Electrical Circuits)

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

270.00 บาท

216.00 บาท

"คุณประหยัดไป 54.00 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrumentation and Electrical Circuits)

เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrumentation and Electrical Circuits)

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในทุกมิติ เกิดขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ความเสื่อมโทรม ความแปรปรวน น้ำท่วม แผ่นดินไหว ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ล้วนมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ขาดจิตสานึก ขาดความรับผิดชอบ การกระทําดังกล่าวส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตทุกๆ ชีวิตบนโลก มนุษย์ทุกคนบนโลกต้องมีจิตสํานึกเกิดความตระหนักหันมาเหลียวแลโลกของเราให้น่าอยู่ต่อไป

หนังสือวิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า เล่มนี้ เป็นหนังสือพื้นฐานการศึกษาหาความรู้ในด้านเครื่องมือวัดไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าหลายส่วน หลายเรื่อง ช่วยให้รู้จักและเข้าใจในโครงสร้างคุณสมบัติหลักการทํางานของอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเรื่องวงจรไฟฟ้า ทําให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน หรือนําไปใช้ในการทํางานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยบทเรียนทั้งสิ้น 15 บทเรียน แบ่งเป็นบทเรียนด้านทฤษฎี 14 บทเรียน แต่ละบทเรียนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ทฤษฎีเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และอีกบทหนึ่งเป็นด้านปฏิบัติ ประกอบด้วย ใบปฏิบัติงานใช้ฝึกภาคปฏิบัติ ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และระดับปริญญาตรีในสาขางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้เป็นวิชาเรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ในวิชาชีพสาขางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจ

พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์


สารบัญ : เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrumentation and Electrical Circuits)

  • บทที่ 1 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
  • บทที่ 2 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
  • บทที่ 3 เครื่องวัดความต้านทาน
  • บทที่ 4 กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า
  • บทที่ 5 มัลติมิเตอร์
  • บทที่ 6 ออสซิลโลสโคป
  • บทที่ 7 วงจรความต้านทาน
  • บทที่ 8 ดีเทอร์มิแนนต์ เมตริกซ์ และกฏเคอร์ชอฟฟ์

เนื้อหาปกหลัง : เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrumentation and Electrical Circuits)

วิชา เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-0002 เล่มนี้ เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รวมเอาวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและวิชาวงจรไฟฟ้า DC-AC เข้าด้วยกันไว้ภายในเล่ม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและกระชับ ทําให้การเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายทั้ง 2 รายวิชาไปพร้อมๆ กัน เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเล่มกล่าวถึงหลักการทํางานของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน กฎของโอห์ม กําลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และเครื่องวัดกําลังไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วงจรความต้านทาน ดีเทอร์มิแนนต์ เมตริกซ์ และกฎของเคอร์ซอฟท์ การกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสและเฟสเซอร์ ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ตัว R-L-C และวงจร RL ทํางานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร RC และวงจร RLC ทํางานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ เพาเวอร์แฟกเตอร์ และใบปฏิบัติงาน

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎี ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจําเป็นต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อการทํางานในด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในภาคปฏิบัติ ช่วยเพิ่มทักษะในการทํางานและการใช้งานทางด้านวงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มทักษะในการปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน จึงเป็นวิชาพื้นฐานที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม : เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrumentation and Electrical Circuits)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (Instrumentation and Electrical Circuits) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว