แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Litetacy for Practice)

บุคคลผู้รู้เรื่องการอ่านจะมีความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประสบความสําเร็จทางวิชาการ
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

210.00 บาท

199.50 บาท

"คุณประหยัดไป 10.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 7 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Litetacy for Practice)


รายละเอียด : แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Litetacy for Practice)

แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Litetacy for Practice)

บุคคลผู้รู้เรื่องการอ่าน สามารถทําความเข้าใจเรื่องที่อ่าน นําผลการอ่านไปใช้และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของบทอ่านอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบทอ่านแต่ละประเภท วัตถุประสงค์การอ่าน และสถานการณ์ในการอ่าน สามารถนําผลการอ่านไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม โรงเรียน และชีวิตประจําวัน มีความเพลิดเพลินและมีความรักและผูกพันกับการอ่าน

บุคคลผู้รู้เรื่องการอ่านจะมีความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประสบความสําเร็จทางวิชาการ เพราะการรู้เรื่องการอ่านเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในทุกรายวิชา นอกจากนี้บุคคลผู้รู้เรื่องการอ่านยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจส่วนรวม เพราะเป็นต้นทุนกําลังคนที่สําคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นปัจจัยในการทํานายศักยภาพความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย


คำนำ : แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Litetacy for Practice)

แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการอ่านให้สูงขึ้น เพราะการอ่านเป็นทักษะการรับสารที่สําคัญที่จะส่งผลให้ผู้รับสารสามารถนําข้อมูล เนื้อหา จากบทอ่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ต่อไป โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นที่อุดมไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย การคัดเลือกข้อมูลจากการอ่านไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงเป็นทักษะที่สําคัญ เนื้อหาของแบบฝึกหัดเล่มนี้มี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 มโนทัศน์น์ของการรู้เรื่องการอ่าน (reading literacy) เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ และการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน ส่วนที่ 2 แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านจํานวน 5 ชุด ชุดละ 40 ข้อ รวม 200 ข้อ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ สามารถอ่านและใช้ผลการอ่านให้เป็นประโยชน์เต็มที่ในการเรียนรู้ และในชีวิตประจําวัน ส่วนที่ 3 เฉลยแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน สําหรับให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

คณะผู้เขียน


สารบัญ : แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Litetacy for Practice)

  • การรู้เรื่องการอ่าน
  • แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 1
  • แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 2
  • แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 3
  • แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 4
  • แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 5
  • เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 1
  • เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 2
  • เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 3
  • เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 4
  • เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่านชุดที่ 5

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกหัดการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Litetacy for Practice) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว