หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

เส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
จำนวน :

1

 • 1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

หนังสือหลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค กระบวนการเรียนรู้ วิธีสอน และรูปแบบการสอนที่หลากหลาย ซึ่งนําไปสู่การฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนามาจากหนังสือวิธีสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ได้เพิ่มเติมสาระสําคัญในบางเรื่องตลอดจนมีตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning โดยเป็นไปตามขั้นตอนของวิธีสอนและรูปแบบการสอนแต่ละแบบ

การนําเสนอในตอนที่ 1 เริ่มจากความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูมีความชัดเจนในเป้าหมายของการเรียนการสอน ตอนที่ 2 ได้นําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยตรงหรือนําไปแทรกในวิธีสอนต่างๆ ตอนที่ 3 เป็นการนําเสนอวิธีสอนหรือรูปแบบการสอนที่หลากหลายซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ตอนที่ 4 เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดแก่เยาวชนไทยซึ่งสอดคล้องกับทักษะสําคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน ง่ายต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

คณะผู้เรียบเรียง


สารบัญ : หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

  • ตอนที่ 1 เส้นทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย
  • ตอนที่ 2 เทคนิคและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้
  • ตอนที่ 3 วิธีสอน / รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  • ตอนที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดแก่เยาวชนไทย

เนื้อหาปกหลัง : หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

การพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน ต้องเริ่มด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนซึ่งมีกลยุทธ์ที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร นําวิธีสอน กระบวนการ และเทคนิคการสอนมาใช้อย่างเหมาะสม ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะ และประสบการณ์ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ดําเนินชีวิตในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศข้อมูลเพิ่มเติม : หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว