การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นบุคลากรที่สังคมโลกในอนาคตต้องการ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2

220.00 บาท

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นบุคลากรที่สังคมโลกในอนาคตต้องการ เพราะสังคมใดที่มี นักคิดค้น นักสร้างสรรค์ จำนวนมาก สังคมนั้นจักสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้เหนือกว่าสังคมอื่น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอนได้มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม มีตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้คิดประดิษฐ์เสนอความคิดใหม่ แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมไทย


คำนำ : การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์ นำไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์สู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

จันทรา ด่านคงรักษ์


สารบัญ : การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

  • บทที่ ๑ หลักการ ทฤษฎี ความคิดสร้างสรรค์
  • บทที่ ๒ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  • บทที่ ๓ กิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์
  • บทที่ ๔ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


ข้อมูลเพิ่มเติม : การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว