แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

สำหรับท่านผู้นำแห่งอนาคต ท่านรัฐมนตรี ส.ว. ส.ส. CEO. อ.ป.ท และท่านผู้นำทุกภาคส่วนของประเทศหรือองค์การ ตลอดจนท่านที่สนใจการค้นพบแนวคิดใหม่
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1

315.00 บาท

299.25 บาท

"คุณประหยัดไป 15.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

แนวคิดใหม่ที่ค้นพบ เป็นคุณสมบัติ 9 มิติ ของ “สุดยอดผู้นําแห่งอนาคต” ที่เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมคุณธรรม มีความพร้อม และประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างผู้นําที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด มีภูมิปัญญา มีความรู้ ความสามารถที่เฉลียวฉลาดแบบ สหวิทยาการ เป็นอย่างดี มีไหวพริบ รู้ลึก รู้จริง รู้เท่าทันคน มียุทธศาสตร์ระดับโลกที่ก้าวไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ รู้ว่าอะไรสมควรทําก่อนหลังตามลําดับความสําคัญมากน้อย มีความสุขุม ละเอียดรอบครอบในการแก้ไขทุกๆ ปัญหาอย่างเป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ใจกว้าง รักษาสัจจะ มีความเมตตากรุณา ให้การสนับสนุน และเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยความจริงใจและให้ความเป็นธรรมทั่วทุกภาคส่วน ให้ประสบความสําเร็จ ด้วยความรับผิดชอบที่โปร่งใส ให้มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ ฯลฯ

ที่สําคัญคือ ต้องไม่หลงใหลได้ปลื้มและยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ ที่เกิดจากผลสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุข ความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกคนในสังคมทุกภาคส่วน อย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ หรือองค์การด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ และพร้อมที่จะถอนตัว เมื่อภารกิจที่รับผิดชอบในฐานะผู้นําเสร็จสิ้นลง เช่นเดียวกับ สุภาษิตจีน ได้สอนคนจีนมาหลายร้อยปีแล้วว่า “ผู้นําที่ดีเยี่ยมนั้น คือคนที่ทํางานสําเร็จแล้วจะหายตัวไป หากเกิดปัญหาขึ้นอีกเมื่อใด เขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง”


คำนำ : แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

หนังสือ แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ "สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต" ผู้เขียนมีความปรารถนาดีอย่างจริงใจ และเห็นความสำคัญของผู้นำแห่งอนาคต ในยุคที่มีการแข่งขันสูง ที่จะมารับหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน บริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในฐานะผู้นำ ที่จะต้องรับผิดชอบ การตัดสินใจใช้อำนาจรัฐ ในการบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรม ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี จึงต้องใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า ตามหลักวิชาการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อค้นหา "ผู้นำแห่งอนาคต" ดังกล่าว ที่เป็นคนดี มีทั้งความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมคุณธรรม มีอุดมการณ์ยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด เสียสละรักษาสัจจะ อดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถแบบ สหวิทยาการเป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำระดับโลก มีวิสัยทัศน์ระดับโลก มองการณ์ไกล สื่อสารโน้มน้าวจูงใจคนได้ดี มีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม โปร่งใส มีความรับผิดชอบให้โอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ทุกภาคส่วนอย่างมีเหตุผล ด้วยความเป็นธรรม และที่สำคัญต้องแสดงบทบาทของการมีภาวะผู้นำได้อย่างชาญฉลาดในทุกสถานการณ์

ดร.พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร


สารบัญ : แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

  • มิติที่ 1 ความมีภาวะผู้นำ ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
  • มิติที่ 2 วิสัยทัศน์ระดับโลก ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
  • มิติที่ 3 ค่านิยม ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
  • มิติที่ 4 รู้ทันความก้าวหน้า ยุคโลกาภิวัฒน์ หรือโลกไร้พรมแดน
  • มิติที่ 5 รู้เท่าทันความก้าวหน้า ยุคเทคโนโลยีระบบดิจิทัล 4.0
  • มิติที่ 6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีแห่งการอยู่รอด
  • มิติที่ 7 การปกครองประเทศที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
  • มิติที่ 8 จริยธรรม ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต
  • มิติที่ 9 ระบบอุปถัมภ์ กับการนำไปใช้เพื่อความเหมาะสม


ข้อมูลเพิ่มเติม : แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของ สุดยอดผู้นำแห่งอนาคต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว