แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

180.00 บาท

171.00 บาท

"คุณประหยัดไป 9.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หนังสือ แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางอันประกอบไปด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชมการเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติของตนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ สาระ แบบประเมินผลเล่มนี้จึงมีวิธีการวัดที่หลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นกำลังของชาติ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

นรบดี สิริเนาวพงศ์


สารบัญ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สีสันและสุขภาพ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องเล่าเอามาฝาก
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ตัวละครสำคัญในวรรณคดี
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๕
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ หนุมานผู้หาญกล้า
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่องเล่าจากเขาพนมรุ้ง
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕