แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงาน Amarin Baby&Kids ครั้งที่ 17 ช้อปครบ 4 - 6 เล่ม ลด 20%
จำนวน :

1

175.00 บาท

148.75 บาท

"คุณประหยัดไป 26.25 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หนังสือ แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางอันประกอบไปด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะภาษาไทยซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชมการเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติของตนตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ สาระ แบบประเมินผลเล่มนี้จึงมีวิธีการวัดที่หลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นกำลังของชาติ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

นรบดี สิริเนาวพงศ์


สารบัญ : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สวัสดีวันเปิดเทอม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ครอบครัวสุขสันต์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ รัตนกวีสี่แผ่นดิน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พระอภัยมณี ตอน สุดสาครผจญภัย
  • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๕
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ รั้วน้ำใจในความพอเพียง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ปรากฏการณ์จากตำนานไทย
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว