คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

รวบรวมทั้งเนื้อหา ระเบียบ พ.ร.บ. และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

260.00 บาท

221.00 บาท

"คุณประหยัดไป 39.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

 • ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต (จำนวน 70 ข้อ 140 คะแนน)
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ (จำนวน 30 ข้อ 60 คะแนน)

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

  • ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง
  • ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
  • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  • พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ พ.ศ. 2509
  • พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
  • พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ. 2486
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ. 2486
  • พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนพ.ศ. 2560
  • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  • ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  • แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
  • เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว