คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการปกครอง

รวบรวมทั้งเนื้อหา พ.ร.บ. และเจาะข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Black Friday x Cyber Monday ลดทั้งเว็บ 20%
จำนวน :

1

299.00 บาท

239.20 บาท

"คุณประหยัดไป 59.80 บาท (20.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการปกครอง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการปกครอง

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (40 คะแนน)
 • ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (110 คะแนน)
 • ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
 • ความรู้เกี่ยวกับขบมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดขายแดนใต้ สภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ภูมิสังคม สถานการณ์ในพื้นที่ และโครงสร้างบทบาท ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ (30 คะแนน)

สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการปกครอง

  • เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  • เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
  • เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ
  • เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมิณผล การบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารจัดการ
  • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
  • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
  • ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
  • ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
  • พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
  • เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่องๆ
  • ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาพภูมิศาสตร์และประเทศ ภูมิสังคม สถานะการณ์ในพื้นที่ และโครงสร้าง บทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่


ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการปกครอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กรมการปกครอง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว