การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

รวมบทความของนักวิชาการรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาของไทย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว มหกรรมนิยายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ช้อป 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

199.00 บาท

169.15 บาท

"คุณประหยัดไป 29.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการด้านการศึกษาที่เขียนโดยนักวิชาการระดับประเทศ จำนวน 20 คน 20 บทความ เนื้อหาบทความแต่ละบทความเป็นอิสระจากบทความอื่นๆ แต่มีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันคือมุ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย องค์ความรู้ด้านการศึกษาของหนังสือ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เล่มนี้ นับว่าได้รับเกียรติจากปรมาจารย์ทางการศึกษาของไทยหลายท่าน รวมทั้งนักการศึกษารุ่นใหม่ของไทยเสนอแนวคิด มุมมองใหม่ๆ ให้ผู้อ่านได้นำไปคิดและประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปหรือเพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษา ซึ่งบทความได้ครอบคลุมหัวใจสำคัญของการศึกษา ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมนโยบายระดับชาติ ระดับองค์กร ระดับสถานศึกษา และบุคลากรที่สำคัญ คือ ครู และอาจารย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคการศึกษา 4.0 เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และในสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หนังสือ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ตามภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ในฐานะบรรณาธิการอำนวยการขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อผู้เขียนต้นฉบับทุกคน ทุกท่านเสียสละเวลาเพื่อหนังสือเล่มนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่นักการศึกษาชั้นนำของประเทศได้เสียสละเวลาเขียนบทความที่ทรงคุณค่าทางวิชาการด้านการศึกษาศาสตร์มอบให้ผู้จัดทำหนังสือ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็น "เครื่องมือ" ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


สารบัญ : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  • พัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข-พัฒนาการแสวงหาโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
  • การแสวงหาโอกาส : สิ่งจำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต
  • ครูเป็นได้ทั้งกัลยามิตรและปาปมิตร พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
  • แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
  • บทบาทของการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ราชบัณฑิต ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
  • ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคน และสังคมไทย  ดร.ชวลิต หมื่นนุช
  • วิถีแห่งความหวัง...คุณภาพการศึกษาไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ประชุม รอดประเสริฐ
  • หลักคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
  • คุณค่าของการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
  • ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของไมเคิล ฟูลแลน กับการปรับสู่ภาวะผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย


รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดำริว่าในโอกาสครบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใน พ.ศ. 2560 เราน่าจะจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นหมุดหมายแห่งความทรงจำสักเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่มีงานเขียนของนักวิชาการศึกษาระดับชั้นยอดของประเทศไทย เพื่อให้หนังสือที่อยู่ในภาพความคิดเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และเพื่อเป็นการฉลองโอกาสครบ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ด้วย การเกิดขึ้นของหนังสือ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เล่มนี้ก็ได้เวลาเริ่มต้น การขอความอนุเคราะห์ การติดต่อประสานงาน และการรวบรวมงานเขียนของผู้หลักผู้ใหญ่ทางการศึกษาระดับประเทศได้หลายๆ คน เหมือนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทำสำเร็จในครั้งนี้นั้น นับเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากเป็นการรบกวนเวลาในการเขียนต้นฉบับของผู้เขียน แต่เราก็ทำสำเร็จแล้ว สำเร็จได้เพราะความเมตตาของทุกท่านที่เขียนต้นฉบับโดยแท้ เป็นความเมตตาที่เป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในโอกาสครบสองศตวรรษแห่งการก่อตั้ง เป็นความเมตตาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอขอบพระคุณอย่างสู่งยิ่งไว้ ณ ที่นี่ หนังสือ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้จัดทำและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม เป็นวรรณกรรมที่เป็นประจักษ์พยานว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เกิดขึ้นและตั้งอยู่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง บรรณาธิการข้อมูลเพิ่มเติม : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว