การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี

การบริหารธุรกิจโดยไม่รู้ข้อมูลทางบัญชี ก็เหมือนกับการเล่นกีฬาโดยไม่รู้ กฎ กติกา
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com รับหิ้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี

การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี

การบัญชี คือ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจสำหรับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีผู้สนใจในวิชาการบัญชีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร ซึ่งต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการสั่งการในเรื่องต่างๆ หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเริ่มศึกษาวิชาการบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีมาก่อน ในฐานะที่การบัญชีเป็นศูนย์รวมระบบข้อมูลทางธุรกิจ โดยเน้นการอ่านงบการเงินให้เข้าใจ และสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรได้ รวมทั้งรู้จักใช้ข้อมูลการบัญชีมาช่วยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเรื่องที่สำคัญทางการเมืองขององค์กรได้อย่างมั่นใจ การจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่เป็นปัจจุบันล่าสุด รวมทั้งได้เพิ่มภาคผนวกเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ซึ่งเป็นการรายงานความเชื่อมั่นในงบการเงินที่ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสีย สำหรับผู้ใช้งบการเงินแล้ว ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ


คำนำ : การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี

เนื่องจากการบัญชีจัดได้ว่าเป็นภาษาของธุรกิจ มีผู้กล่าวว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจโดยไม่รู้ข้อมูลทางบัญชี เปรียบเสมือนนักกีฬาที่ไม่ปรากฎ-กติกาของการเล่น วัตถถุประสงค์ที่สำคัญของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจสำหรับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีผู้สนใจในวิชาการบัฯชีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร ซึ่งต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการสั่งการในเรื่องต่างๆ หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเริ่มศึกษาวิชาการบัญชี สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีมาก่อน ในฐานะที่การบัญชีเป็นศูนย์รวมระบบข้อมูลทางธุรกิจ โดยเน้นการอ่านงบการเงินให้เข้าใจ และสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรได้ รวมทั้งรู้จักใช้ข้อมูลการบัญชีมาช่วยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเรื่องที่สำคัญทางการเมืองขององค์กรได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะไม่เน้นการบันทึกบัญชี แต่จะมุ่งให้เข้าใจข้อมูลที่นักบัญชีสื่อความให้ โดยได้จัดแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์งบการเงิน ส่วนที่สาม การใช้ช้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการ ส่วนที่สี่ว่าด้วยความเข้าใจรายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่อวที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชีมาก่อน การจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่เป็นปัจจุบันล่าสุด รวมทั้งได้เพิ่มภาคผนวกเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ซึ่งเป็นการรายงานความเชื่อมั่นในงบการเงินที่ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสีย สำหรับผู้ใช้งบการเงินแล้ว ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชีถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ

รศ.อัญชลี พิมพัฒเสริญ


สารบัญ : การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี

  • ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและความเข้าใจในบงการเงิน
  • ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน
  • ส่วนที่ 3 ข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการ
  • ว่วนที่ 4 ความเข้าใจรายการที่สำคัญที่สุด

เนื้อหาปกหลัง : การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี

มุ่งให้ผู้บริหารผละผู้ที่มีพื้นความรู้ในแขนงวิชาอื่น แต่มีความประสงค์ที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการบัญชี ในฐานะที่การบัญชีเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทางธุรกิจ หรือ เป็นภาษาของธุรกิจ ได้ใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารภาษาเดียวกับนักบัญชี สามารถอ่านงบการเงินและรายการในงบการเงินได้อย่างมั่นใจ รู้จักวิธีการนำข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งของกิจการ สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาช่วยในการวางแผนการควบคุม การตัดสินใจ และการสั่งการในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร


ข้อมูลเพิ่มเติม : การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มิใช่นักบัญชี ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว