ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering)

หนังสือต้นแบบเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

Tags : ไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศกวรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์วิศวกรรม

จำนวน :

1

 • 1

400.00 บาท

380.00 บาท

"คุณประหยัดไป 20.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 15 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering)

?

ตำราวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ภาษาไทยเล่มนี้ ได้แต่งเรียบเรียงขึ้นมาจากเอกสารประกอบการสอนที่ผู้เขียนได้สอนและจากผลงานวิจัยที่ได้เคยทำในต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย พื้นฐานของวิชาการไฟไนต์เอลิเมนต์, การใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และไฟไนต์เอลิเมนต์ชั้นสูง ซึ่งได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ไปจนถึงการนำไปประยุกต์ เพื่อใช้แก้ปัญหาการยืดหยุ่นของของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และการไหลของของเหลว พร้อมตัวอย่างการแก้ปัญหาต่างๆ ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกรวบรวมไว้ท้ายบท จะช่วยเสริมความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและการนำวิธีการนี้ไปใช้ รวมไปถึงการช่วยฝึกฝนและสร้างแนวทางเพื่อนำไปสู่การประดิษฐ์ไฟไนต์เอลิเมนต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง


สารบัญ : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering)

  • บทที่ 1 ก้าวแรกสู่ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  • บทที่ 2 การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์จากวิธีการโดยตรง
  • บทที่ 3 การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยระเบียบวิธีแปรผัน
  • บทที่ 4 การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยระเบียบวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง
  • บทที่ 5 ฟังก์ชันการประมาณภายในเอลิเมนต์และการอินทิเกรตเอลิเมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข
  • บทที่ 6 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของแข็ง
  • บทที่ 7 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาความร้อน
  • บทที่ 8 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการไหล
  • บทที่ 9 ไฟไนต์เอลิเมนต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ภาคผนวก ก เมทริกซ์
  • ภาคผนวก ข สูตรการอินทิเกรดพิกัดพื้นที่
  • ภาคผนวก ค การแปลงหน่วย
  • ภาคผนวก ง คุณสมบัติของวัสดุและการไหล

เนื้อหาปกหลัง : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering)

Finite Element Method in Engineering

หนังสือ "ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม" เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งผู้เขียนใช้สอนวิศวกรในองค์การอวกาศนาซาและในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก่อนแปลเป็นภาษาไทยแล้วปรับปรุงเรื่อยมาเป็นเวลานานกว่า 35 ปี ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เนื้อหาประกอบไปด้วยพื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และการนำไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางด้านของแข็ง การถ่ายเทความร้อนและของไหล ภายในบรรจุทฤษฎีและตัวอย่างเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นด้วยภาษา MATLAB, Mathematica และ Fortran โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีข้อมูลเพิ่มเติม : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม (Finite Element Method in Engineering)