คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ความรู้ความสามารถ พ.ร.บ.ต่างๆ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของนักประชาสัมพันธ์

Tags : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สอบบรรจุ สอบข้าราชการ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 • ความสามารถทั่วไป
  • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
  • การทุจริตในภาครัฐ พ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ประมวลจริยธรรมข้าราชกาลพลเรือน
  • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
  • บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คำนำ : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ป.ป.ท. โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการแข่งขันฯในครั้งนี้

ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับนี้ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใด ๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟัง


สารบัญ : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาตร์ โครงสร้าง

  • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑
   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
   พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกาลแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เปิดติวตลอดที่งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน
  TOEFL, TOEIC,IELTS,GMAT,GRE,SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4
ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ