คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ความรู้ความสามารถ พ.ร.บ.ต่างๆ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของนิติกร

Tags : สอบบรรจุ สอบนิติกร สอบข้าราชการ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

คู่มือสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 • ความสามารถทั่วไป
  - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  - พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
  - การทุจริตในภาครัฐ พ.ศ.2553และที่ไขเพิ่มเติม
  - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
  - บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  - ประมวลกฎหมายอาญา                                        - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                       - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  - พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตราชกาลทางปกครอง พ.ศ.2539 
  - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
  - กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

สารบัญ : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง

  • เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
  • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
   พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
  • เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เนื้อหาปกหลัง : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เปิดติวตลอดทั้งปีที่ THE BEST CENTER

 • ภาษาอังกฤษเข้าศึกษา ตรี-โท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย
 • เตรียมสอบแข่งขัน
  TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้ารับราชการ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ระดับ 1-2-3-4

ภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข. เจาะลึกเฉพาะแต่ละหน่วยงานรีวิวโดยสำนักพิมพ์ : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงของฝ่ายวิชาการของสถาบัน THE BEST CENTER  ภายในเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาความรู้ และเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทางสถาบัน THE BEST CENTER ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำต้นฉบับทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถสำเร็จขึ้นมาเป็นเล่มได้ พร้อมกันนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ท่าน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  ข้อมูลเพิ่มเติม : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ