การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

สะท้อนให้เห็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า ซึ่งเข้าสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง สังคมดิจิทัล สังคมแห่งการพัฒนาตนเอง สังคมการเรียนรู้ สังคมนวัตกรรม สังคมสีเขียว และสังคมแห่งความปลอดภัย

Tags : การบริหารงานบุคคล ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com เก็บตกรับหิ้วหนังสืองานบ้านและสวน Select ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
จำนวน :

1

270.00 บาท

256.50 บาท

"คุณประหยัดไป 13.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

องค์การที่อยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันต้องพบกับการแข่งขันที่มีความรุนแรง ความต้องการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการไหลเวียนของสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้นักวิชาการให้ความสนใจกับนวัตกรรมในฐานะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความในการทำกำไรและนำไปสู่ความได้เปรีบยในการแข่งขันขององค์การ (Read, 2000) นวัตกรรมองค์การเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นซ้ำๆ ในการสร้างและปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ โครงสร้างหรือนโยบายที่มีความใหม่ต่อองค์การ (Nohria and Gulati , 1996) จากผลการศึกษาด้านนวัตกรรมพบว่า นวัตกรรมระดับองค์การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขององค์การ (Armour and Teece , 1978) Hult et al. (2004) พบว่าผู้บริหารองค์กรจำนวนมากนำนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างความท้าทายใหม่เพื่อทำให้องค์การประสบความสำเร็จในอนาคต

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ "คน" "องค์การ" และ "หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์" ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษหน้า


คำนำ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เล่มแรกๆ ที่สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า เพื่อทำให้คน องค์กร และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การดำรงชีวิตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้จำนวน 12 บทความ โดยจัดแบ่งเป็น 4 ตอนหลัก คือ

 • "คน" ในสภาพแวดล้อมใหม่ : กับความท้าทายใน 3 รูปแบบ คือ ความท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม, ความท้ายทายในการพัฒนาความสามารถในการมีงานทำ  และความท้าทายในการสร้างความเท่าเทียมในการจ้างงาน
 • "คน" ในบริบทส่วนบุคคล : การเผชิญหน้าระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์ของบุคคลกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของนักทรัพยากรบุคคล
 • "คน" ในบริบทขององค์การ; : การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทศวรรษหน้า และการบริหารบุคคลที่มีสมรรถนะสูง (คนเก่ง) ในองค์การ
 • การบูรณาการระหว่างความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ในรูปแบบต่างๆ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบทสังคม

สารบัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

  • การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมประเด็นท้าทายการพัฒนาองค์กรในทศวรรษหน้า
  • ความสามารถในการมีงานทำประเด็นท้าทายการบริหารคนในศตวรรษหน้า
  • การเสริมสร้างพลังอำนาจทางเศรษฐกิจผู้หญิง VS การจ้างผู้หญิงอย่างเสมอภาค
  • การคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและการบ่มเพาะ
  • แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองการบริหารผลงานและการบริหารคนเก่ง
  • สื่อสังคมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาปกหลัง : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เล่มแรกๆ ของประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า ซึ่งเข้าสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง สังคมดิจิทัล สังคมแห่งการพัฒนาตนเอง สังคมการเรียนรู้ สังคมนวัตกรรม สังคมสีเขียว และสังคมแห่งความปลอดภัย

รีวิวโดยนักเขียน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

นับจากนี้ไป คนทุกคน องค์การทุกองค์การจำเป็นต้องเผชิญกับ "โลก" ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั่วโลก การเปิดประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย สังคมออนไลน์ สังคมนวัตกรรม สังคมสีเขียว และสังคมแห่งความปลอดภัย  สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ "คน" "องค์การ" และ "หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์" ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทัน

ดร.พยัต วุฒิรงค์ข้อมูลเพิ่มเติม : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า