ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

เป็นแนวคิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์หรืออธิบายความสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในบทประพันธ์เพลง ซึ่งแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 มีจำนวนมาก

Tags : ดนตรี คริสต์ศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีเซต

จำนวน :

1

360.00 บาท

342.00 บาท

"คุณประหยัดไป 18.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

ทฤษฎีดนตรีศตวรรษที่ 20 เป็นแนวคิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์หรืออธิบายความสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในบทประพันธ์เพลง  ซึ่งแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 มีจำนวนมาก เช่น ทฤษฎีของเชงเคอร์ (Schenkerian  Theory) ทฤษฎีนีโอรีมันเนียน (Neo- Riemannian Thoery) และทฤษฎีเซต (Set Theory) โดยสองทฤษฎีแรกยังคงเป็นแนวคิดสำหรับอธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ ที่อยู่บนพื้นฐานดนตรีระบบโทแนลิตีแต่เป็นการอธิบายในมุมมองใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากวิธีการพิจารราตามแบบแผนดั้งเดิมส่วนทฤษฎีเซตเป็นแนวคิดสำหรับอธิบายบทประพันธ์เพลงในระบบดนตรีเอโทแนลิตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีเอโทนัลแบบอิสระ (Free-Atonal) อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเซตสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายดนตรีที่ยังคงอยู้ภายใต้กรอบของดนตรีโดนัลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับระดับเสียง นอกจากนี้ ทฤษฎีเซตมีแนวคิดพื้นฐานบางประเด็นที่แตกต่างจากระบบดนตรีโทนัลแบบเดิม ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเดิมบางประการบนพื้นฐานดนตรีระบบโทแนลิตีไม่สามารถนำมาใช้อธิบายทฤษฎีเซตได้ทั้งหมด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรทำความเข้าใจแนวคิดซึ่งต่างไปจากเดิม

การศึกษาทฤษฎีดนตรีศตวรรษ 20 นั้น สิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ ควรทำความเข้าใจกับระบบดนตรีดทนัลให้ดีเสียก่อน ระบบดนตรีโทนัลนั้นเป็นระบบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของบันไดเสียงเมเจอร์-ไมเนอร์ หากจะกล่าวถึงภาพรวมของดนตรีพอสังเขปแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า ระบบนี้เริ่มมีความชัดเจนตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 19 ต่อมาศตวรรษที่ 20 เริ่มมีแนวคิดให่สำหรับระบบดนตรีทำให้โทแนลิตีคลุมเครือ ส่วนก่อนหน้านั้นยุคเรอเนซองซ์ใช้ระบบดนตรีที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของบันไดเสียงดังกล่าว แต่เป็นการให้ความสำคัญกับระบบโมด และความสัมพันธ์ด้านขั้นคู่เสียง อย่างไรก็ตาม ระบบดนตรีโทนัลและระบบโมดมีลักษณะเป็นเหมือนกัน คือ การให้ความสำคัญกับโน้ตตัวใดตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยโน้ตหลักหรือโน้ตสำคัญนั้นเปรียบเสมือนมีแรงดึงดูด ซึ่งโน้ตอื่นภายในกลุ่มเสียงเดียวกันต้องการเคลื่อนที่เข้าหา ระบบดนตรีที่อยู่บนพื้นฐานการใช้โมดและบันไดเสียงของดนตรีก่อนศตวรรษที่ 20 นั้น จะมีโน้ตหลักทำหน้าที่เป็นโน้ตศูนย์กลางดพียงตัวเดียว และที่มาของโน้ตศูนย์กลางนั้นอยู่ภายในกรอบของระบบโทแนลิตีแบบดั้งเดิม


สารบัญ : ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

  • บทนำ
  • แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต
  • ความสัมพันธ์ด้านขั้นคู่เสียง
  • กลุ่มขั้นระดับเสียงหรือเซต
  • ความสัมพันธ์ : กลุ่มเซตและไพรม
  • แถวโน้ตสิบสองเสียง

   


เนื้อหาปกหลัง : ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

ทฤษฎีดนตรีศตวรรษที่ 20 เป็นแนวคิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์หรืออธิบายความสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในบทประพันธ์เพลง  ซึ่งแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 มีจำนวนมาก เช่น ทฤษฎีของเชงเคอร์ (Schenkerian  Theory) ทฤษฎีนีโอรีมันเนียน (Neo- Riemannian Thoery) และทฤษฎีเซต (Set Theory) โดยสองทฤษฎีแรกยังคงเป็นแนวคิดสำหรับอธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ ที่อยู่บนพื้นฐานดนตรีระบบโทแนลิตีแต่เป็นการอธิบายในมุมมองใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากวิธีการพิจารราตามแบบแผนดั้งเดิมส่วนทฤษฎีเซตเป็นแนวคิดสำหรับอธิบายบทประพันธ์เพลงในระบบดนตรีเอโทแนลิตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีเอโทนัลแบบอิสระ (Free-Atonal) อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีเซตสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายดนตรีที่ยังคงอยู้ภายใต้กรอบของดนตรีโดนัลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติที่เกี่ยวข้องกับระดับเสียง นอกจากนี้ ทฤษฎีเซตมีแนวคิดพื้นฐานบางประเด็นที่แตกต่างจากระบบดนตรีโทนัลแบบเดิม ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเดิมบางประการบนพื้นฐานดนตรีระบบโทแนลิตีไม่สามารถนำมาใช้อธิบายทฤษฎีเซตได้ทั้งหมด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรทำความเข้าใจแนวคิดซึ่งต่างไปจากเดิมรีวิวโดยนักเขียน : ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

หนังสือ "ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต" เล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำอธิบายและบรรยายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจนถึงระดับบัณฑิต ซึ่งปัจจุบันการเรียนการสอนสาขาดนตรีตะวันตกในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศตวรรษที่ 20 เป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร นอกจากนั้น  ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านทฤษฎีดนตรีศตวรรษที่ 20 มาก่อน สามารถใช้หนังสือนี้เป็นอง์ความรู้เพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจกับดนตรีศตวรรษที่ 20 ได้มากขึ้น

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นข้อมูลเพิ่มเติม : ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : ดนตรีศตวรรษที่ 20 : แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต