พระอานนท์

พุทธอุปัฏฐาก ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง 5 ประการ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Book Shock Sale ยิ่งช้อปยิ่งลด 1-4 เล่ม ลด 50% ช้อป 5 เล่มขึ้นไปลด 70% (สินค้าอาจจะมีตำหนิและสภาพไม่ 100% ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ยกเว้นชำรุดจากการผลิต)
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

159.00 บาท

80.00 บาท

"คุณประหยัดไป 79.00 บาท (49.69 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : พระอานนท์

พระอานนท์

ในสมัย พระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระอดีตพุทธเจ้าพระองค์ที่ 10 วันหนึ่งขณะพระปทุมุตตรพุทธเจ้าเสด็จออกจากประตูพระอาราม พระองค์ทรงบันดาลให้ฝนอมฤตตกลงมาเพื่อให้ชนทุกหมู่เหล่าที่มารอเข้าเฝ้าเย็นสบายคลายร้อนลง ในจำนวนนี้มีพระขีณาสพ (ผู้สำเร็จอรหัตตผล) ผู้มีอภิญญา 6 จำนวนนับแสนได้ตามเสด็จด้วย ด้วยความเลื่อมใสในพระบารมีของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระขีณาสพผู้หนึ่งจึงปลดฉัตรแก้วซึ่งประดับด้วยเครื่องทองและอัญมณีมีค่าออกจากหลังช้างที่ตนนั่งอยู่ พร้อมกับถือฉัตรนั้นไปเข้าเฝ้าพระอดีตพุทธเจ้า เมื่ออยู่เบื้องพระพักตร์ พระขีณาสพผู้นั้นจึงได้กั้น (กาง) ฉัตรแก้วคันนั้นถวายเป็นพุทธบูชา พระปทุมุตตรพุทธเจ้าจึงตรัสพยากรณ์ว่า

"ผู้ใดได้กั้นฉัตรอันประดับด้วยเครื่องอลังการทองเราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว สัตว์ผู้นี้ไปจากโลกมนุษย์แล้ว จักครอบครองดุสิต จักเสวยราชสมบัติ มีนางอัปสรทั้งหลายแวดล้อม จักเสวยเทวราชสมบัติ 34 ครั้ง จักเป็นอธิบดีแห่งชน ครอบครองแผ่นดิน 800 ครั้ง จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 58 ครั้ง จักเสวยราชสมบัติในประเทศอันไพบูลย์ในแผ่นดิน "ในแสนกัปพระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้จักเป็นโอรสแห่งพระญาติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นธงชัยแห่งสกุลศากยะ จักเป็น พุทธอุปัฏฐาก มีชื่อว่า อานนท์ จักมีความเพียร ประกอบด้วยปัญญา ฉลาดในพาหุสัจจะ มีความประพฤติอ่อนน้อม ไม่กระด้างชำนาญในบาลีทั้งปวง พระอานนท์นั้นมีตนส่งไปแล้ว เพื่อความเพียร สงบระงับ ไม่มีอุปธิ จักกำหนดรู้อาสวะ ทั้งปวง จักไม่มีอาสวะนิพพาน"


สารบัญ : พระอานนท์

  พระอานนท์

  • เจ้าชายอานนท์
  • ออกบรรพชาอุปสมบท
  • ได้รับเลือกเป็น "พุทธอุปัฏฐาก"
  • การตั้งความปรารถนาในอดีต
  • หน้าที่ "พุทธอุปัฏฐาก"
  • ผู้รักษาความเลื่อมใสของตระกูล
  • ผู้มีความจงรักภักดีเป็นเลิศ
  • ผู้ปราดเปรื่องและมีฝีมือทางช่าง
  • ผู้มักน้อยและมัธยัสถ์
  • ผู้รู้คุณ
  • ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
  • ผู้ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

เนื้อหาปกหลัง : พระอานนท์

พระอานนท์

เมื่อพระอานนท์มีอายุได้ 55 ปี ได้รับหน้าที่พุทธอุปัฏฐาก ดูแลปรนนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างดีเยี่ยม พระอานนท์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปฏิปทาในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความสำรวม ความอดทนอดกลั้น ความจงรักภักดี ความมักน้อยและมัธยัสถ์ ความกตัญญูรู้คุณ ความเมตตากรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น ไม่หวั่นไหว มีความปราดเปรื่อง และมีฝีมือทางช่าง ทั้งยังเป็นภิกษุเพียงรูปเดียงที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้า ว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง 5 ประการ ได้แก่ เป็นผู้มีสติ รอบคอบ รู้สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ เป็นผู้มีคติ เป็นผู้มีความเพียรดี เป็นพหูสูต สามารถจำจดพระพุทธพจน์ไว้ได้มาก เป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าดียิ่ง ไม่บกพร่องรีวิวโดยนักเขียน : พระอานนท์

พระอานนท์

เจ้าชายอานนท์เป็นพระยูรญาติใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งสองต่างเจริญพระชันญาและทรงเล่าเรียนศิลปศาสตร์ต่างๆ มาพร้อมกัน ภายหลังบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระอานนท์ ได้ศึกษาเล่าเรียนในสำนักพระปุณณมันตานีบุตรเถระและสำเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบัน

ครั้นมีชันษาได้ 55 ปี พระอานนท์ได้รับหน้าที่พระอุปัฏฐากทำหน้าที่ดูแลปรนนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจและตั้งใจ อีกทั้งยังทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ขาดตกบกพร่อง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสชมเชยพระอานนท์ไว้เมื่อก่อนเสด็จปรินิพานว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใด ได้มีแล้วในอดีตกาล ภิกษุผู้เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายนั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านั้น คือเหมือนอานนท์ของเรา

นอกจากความจะงดงามด้วยรูปสมบัติแล้ว พระอานนท์ยังเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยปฏิปทาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำรวม ความอดทนอดกลั้น ความจงรักภักดี ความมักน้อยและมัธยัสถ์ ความกัญญูรู้คุณ ความเมตตากรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น ไม่หวั่นไหว มีความปราดเปรื่อง และมีฝีมือทางช่าง ด้วยเหตุนี้เราชาวพุทธจึงควรมีโอกาสศึกษาประวัติพระอานนท์พุทธอุปัฏฐาก เพื่อเป็นมงคงแก่ชีวิต เหนือสิ่งอื่นใด หากได้น้อมรับไปปรับใช้ หรือปฏิบัติตาม ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญในที่สุด

นภ วีระพงษ์รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : พระอานนท์

พระอานนท์

หนังสือชุด มหาสาวก เกิดขึ้นจากความตั้งใจ เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวของพระอริยสาวกสำคัญระดับมหาสาวก ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก 5 ท่าน ได้แก่ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระมหากัสสปะ พระอานนท์ และพระอนุรุทธะ ประวัติของมหาสาวกแต่ละท่านนับตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอันเป็นเลิศ แล้วได้รับพุทธพยากรณ์ ตั้งมั่นสั่งสมบารมีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กระทั้งถึงที่สุดแห่งทุกข์ เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนา ดำเนินตามรอยปฏิปทาอันงดงามของพระบรมศาสดา ทั้งหมดนี้ล้วนน่าสนใจ ไม่ว่าจะอ่านในช่วงใดสมัยใดย่อมได้ข้อคิด และได้แบบอย่างของสาวกที่เราทั้งหลายสามารถประพฤติตนตามจริยาของท่านได้ และเราสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า ปฏิปทาของพระมหาสาวกที่นำเสนอไว้ในหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ผู้ที่ได้อ่านเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้และสั่งสอนธรรมอันดี ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนอันลึกซึ้ง เป็นจริงไม่จำกัดกาล อีกทั้งยังเชื่อมั่นในพระอริยสาวกเป็นทายาทของพระศาสดามากยิ่งขึ้น  เพิ่มพูนความศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้น และหากผู้อ่านเกิดปัญญาเข้าใจในข้อธรรมที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้ และตั้งจิตประพฤติตามอย่างเคร่งครัด ผลจากการปฏิบัติธรรมอันประเสริฐย่อมเกิดกับผู้อ่านได้หแน่นอน

สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะข้อมูลเพิ่มเติม : พระอานนท์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระอานนท์ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว