ภาษาไทยพื้นฐาน

ผู้เขียน: อมร มุสิกสาร

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น/se-ed

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

0 (0) เขียนรีวิว

52.20 บาท

58.00 บาท ประหยัด 5.80 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 คะแนน

การสื่อสารนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถติดต่อถ่ายทอดเรื่องราว ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมกันมาได้อย่างต่อเนื่อง < แสดงน้อยลง การสื่อสารนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถติดต่อถ่ายทอดเรื่องราว ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมกันมาได้อย่างต่อเนื่อง
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Love On Top ลด On Top หนังสือลด 10%*

52.20 บาท

58.00 บาท
58.00 บาท
ประหยัด 5.80 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 คะแนน

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
216 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
18.6 x 25.5 x 1 CM
น้ำหนัก
0.314 KG
บาร์โค้ด
9786160824793

รายละเอียด : ภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทยพื้นฐาน

การสื่อสารนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถติดต่อ ถ่ายทอดเรื่องราว ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมกันมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยพื้นฐานการสื่อสารนั้นด้วยภาษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันด้วยคำพูด การเขียน หรือการเเสดงออกทางกาย

 ในส่วนของภาษาไทยซึ่งนับได้ว่าเป็นภาษาประจำชาติเเละอีกทั้งยังเป็นภาษาที่มีความเป็นอัตลักษณ์สูง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

 • ความหมายของการสื่อสาร
 • ความสำคัญของการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
 • การจำเเนกประเภทของการสื่อสาร
 • วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
 • อุปสรรคในการสื่อสาร
 • ความหมายของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • สภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
 • ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
 • การใช้ถ้อยคำเเละสำนวนไทย
 • ระดับของภาษาไทยในการสื่อสาร

คำนำ : ภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทยพื้นฐาน

หนังสือภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1101)เล่มนี้จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะชีวิตเหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เเละเป็นเเนวทางให้อาจาร์ยผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย การรับสารเเละการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษาเเละการฟ้ง การดู เเละการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์เเละสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพุดในโอกาศต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย เเนะนำตนเองเเละผู้อื่น  ตอบรับเเละปฏิเสธ เเสดงความยินดี ความเสียใจ การพูดติดต่อธุรกิจ พูดสรุปความ พูดเเสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อธุรกิจ เขียนสะกดคำ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกเเบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการหรือเขียนโครงงาน ซึ่งตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ตลอดจนคำอธิบายรายวิชา หนังสือภาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1101)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนเเละอาจาร์ยผู้สอนจะได้รับประโยชน์ในรายละเอียดข้างต้น เพื่อนำไปใช้เพิ่มพูนความรู้

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเเละวิชาชีพที่จะประกอบต่อไปในอนาคต

อรอุมา มุสิกสาร


สารบัญ : ภาษาไทยพื้นฐาน

  • การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  • ทักษะการฟัง เเละการดูในชีวิตประจำวันเเละงานอาชีพ
  • การวิเคราะห์ วิจารณ์ เเละประเมินค่าจากการอ่าน
  • การฟัง การดู เเละการอ่านสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • วรรณกรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การพูดในโอกาศต่างๆ
  • การพูดเพื่อกิจธุระเเละการเเสดงความคิดเห็น
  • การเขียนข้อความติดตอกิจธุระ
  • การเขียนสะกดคำ
  • การเขียนสรุปความ อธิบาย บรรยาย
  • การกรอกเเบบฟอร์ม
  • การเขียนประวัติย่อ
  • การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
  • การเขียนโครงการ
  • บรรณานุกรม 

เนื้อหาปกหลัง : ภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทยพื้นฐาน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (รหัสวิชา 2000-1101) ซึ่งเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเนื้อหาภายในเล่ม นอกการผู้เขียนจะรวบรวมเนื้อหาให้ตรงกับหลักสูตรเเล้ว ยังได้ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ เมื่อผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักของภาษาไทยเเล้ว ย่อมที่จะเห็นคุณค่าเเละความสำคัญของการใช้ภาษาไทย สามารถนำเอาหลักการภาษาไทยทั้งในด้านการฟัง การอ่าน ตลอดจนการเขียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading