โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกาา
จำนวน :

1

130.00 บาท

123.50 บาท

"คุณประหยัดไป 6.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมเอ็นซี และโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น
 2. มีทักษะเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
 3. มีกิจนิสัยใจการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วมรวม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมซีเอ็นซี และการซิมมูเลชั่น
 2. เขียนและแสดงซิมมูเลชั่น โปรแกรมเอ็นซี ตามหลัก และกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทำงาน และส่วนประกิบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบแนวแกน ศูนย์เครื่อง โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น งานกลึง การกัด ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

 


คำนำ : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

หนังสือเรียนวิชา โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102 - 2009 เล่มนี้ เขียนขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากเอกสารตำรา และคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร CNC ทั้งภายในและต่างประเทศ และจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง มากกว่า 18 ปี โดยมีเนื้อหา 11 บท ประด้วย บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC บทที่ 2 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร CNC บทที่ 3 หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC บทที่ 4 เครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร CNC บทที่ 6 โครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน บทที่ 7 การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC บทที่ 8 คำสั้ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน บทที่ 9 คำสั่ง G-Code และ M-Code  สำหรับงานกัด CNC พื้นฐาน บทที่ 10 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง CNC บทที่ 11 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัดCNC

หนังสือ โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102 - 2009 เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้เนื่องด้วยบุคคลต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยแนะนำ เสนอแนะ ติชม และให้กำลังใจตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะบุคลากรทุกท่านจากวิทยาลับเทคนิคกำแพงเพชร สถานประกอบการ และำพนักงานที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามสมรรถนะอาชีพของงานช่างควบคุมเครื่องจักรกลCNC และเขียนโปรแกรมเอ็นซี เพื่อใช้ในการเรียบเรียงระดับความสำคัญในการจัดทำหนังสือเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทำให้หนังสือเรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สมบัติ ชิวหา

 


สารบัญ : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

  ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC

  ส่วนประกอบต่างๆ จองเครื่องจักร CNC

  หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC

  เครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร CNC

  โครงสร้างของโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

  การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC

  คำสั้ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน

  คำสั่ง G-Code และ M-Code  สำหรับงานกัด CNC พื้นฐาน

  การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง CNC

  การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัดCNC


เนื้อหาปกหลัง : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล CNC ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เืพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ และให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เครื่องจักรกล CNC ยังต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานและปฏิบัติงาน ดังนั้นงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล CNC จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตชิ้นงาน

 รีวิวโดยนักเขียน : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2555 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาเทคนิคการผลิต วิชาเอกเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ

มีผลงานทางวิชาการหลายเล่ม ประกอบไปด้วย พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี ทฤษฎีเครื่องมือกล, งานผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี, ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 และโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4ข้อมูลเพิ่มเติม : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว