รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์

ผู้เขียน: ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์/nanmeebooks

หมวดหมู่: การ์ตูน , การ์ตูนความรู้ เสริมความรู้

0 รีวิว เขียนรีวิว

93.10 บาท

98.00 บาท ประหยัด 4.90 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม

93.10 บาท

98.00 บาท
98.00 บาท
ประหยัด 4.90 บาท (5.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม

จำนวน :

1

 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มหกรรมนิยาย ส่งท้ายปี! ซื้อครบ 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com มหกรรมนิยาย ส่งท้ายปี! ซื้อครบ 4 เล่ม ลด 20%
จำนวนหน้า
22 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
24.2 x 24.4 x 0.2 CM
น้ำหนัก
0.111 KG
บาร์โค้ด
9786160432158

รายละเอียด : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์

 1. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 8. มีระเบียบวินัย รักษากฏหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักออมไว้ใช้ในยามจำเป็น
 11. มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่นอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 


เนื้อหาปกหลัง : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์

 1. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาต รัก ปกป้อง และยกย่องความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ อีกทั้งเรียนรู้คำสอนของศาสนาอื่นๆ และเคารพเทิิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ เรื่องเหล่านี้อาจฟังเหมือนไกลตัว แต่จริงๆ แล้วเด็กๆ อาจทำอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัว เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย เป็นต้น
 2. ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม หมายถึง ควรยึดมั่นในความถูกต้องทั้งกาย วาจา ใจ ไม่คิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตน เช่น เมื่อเจอสิ่งของตกอยู่ที่พื้นก็ควรส่งคืนเพื่อหาเจ้าของ เป็นต้น
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ หมายถึง แสงความเคารพ ดูแลเอาใจใส่ และตอบแทนผู้มีพระคุณ เช่น พ่่อแม่ ครู อาจารย์ เมื่อมีโอกาส ตัวอย่างง่ายๆ ที่เด็กๆ ทำได้ เช่น เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ เมื่อไปโรงเรียนก็ตั้งใจเรียน ไม่ทำตัวเกเร เชื่อฟังคุณครู อยู่ที่บ้านก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อยๆ
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายถึง เพียรพยายามแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ศึกษาค้นคว่าเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือเทคโนโลยี ต่างๆ โดยเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม หมายถึง เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย และภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย เช่น เป็นเด็กดีมีมารยาท มีสัมมาคาระวะกับผู้ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดงานที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยหากมีโอกาสก็แนะนำหรือเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน หมายถึง ประพฤติตนดีงาม มีจิตใจโอบอ้อมอารี และหมั่ยช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ไม่พูดโกหก มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน ไม่ขโมยของผู้อื่น เป็นต้น
 7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายถึง เรียนรู้ความหมายของประชาธิปไตย รักษาและปฏิบัติสิทธิหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น
 8. มีระเบียบวินัย รักษากฏหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ หมายถึง ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบ และกฎหมาย รวมทั้งเคารพผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในสังคม
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง รู้จักน้อมนำพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประพฤติปฏิบัติ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิดอ่านให้รอบคอบ และทำหน้าที่ของตนด้วยความถูกต้องเหมาะสม
 10. รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรงรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักออมไว้ใช้ในยามจำเป็น หมายถึง ดำเนินชีวิจอย่างพอเพียง มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 11. มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา หมายถึง ฝึกตนให้เข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักละอายต่อการทำความผิด เกรงกลัวต่อบาป ไม่ทำสิ่งที่จะก่อความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น ยึดมั่นทำความดีตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง หมายถึง รู้จักเสียสละ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน


รีวิวโดยนักเขียน : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์

ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล

เกิดวัที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) จากคณะครุศาสตร์ เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี เป็นคนชอบอ่านหนังสือเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะนิทานและการ์ตูน มีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านจึงใฝ่ฝันอยากจะเป็นคนเขียนให้ผู้อื่นอ่านบ้าง

ผลงาน

หนังสือ "จัดบอร์ดดอกไม้กระดาษ" "งานประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษประจำชาติอาเซียน" และ "งานกระดาษตุ๊กตาอาเซียน"

สำนักพิมพ์วาดศิลป์

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์

บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ นอกจากความฉลาดแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมด้วย เพราะิสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณภาพในสังคม และช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้ไปในทิศทางที่ดี

นานมีบุ๊คส์ขอเสนอนิทานคำกลอนชุด "นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี" เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่และเด็กๆ มาอ่านและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เด็กๆ รู้จักวิธีรับมือกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

หนังสือชุดนี้มีทั้งหมด ๖ เล่ม แต่ละเล่มมีนิทาน ๒ ตอน ที่จะสอนให้เด็กๆ รู้จักค่านิยมเด็กดีตอนละ ๑ ข้อ เมื่ออ่านจบทั้ง ๖ เล่ม เด็กๆ จะได้ีูรู้จักค่านิยมทั้ง ๑๒ ข้อจากนิทานสนุกๆ ถึง ๑๒ เรื่อง

หลังอ่านนิทานด้วยกันจบแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจชวนเด็กๆ พูดคุยถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องยกตัวอย่างจากสถานการณ์ในเีรื่อง หรือสถานการณ์อื่นที่เด็กเคยพบเจอ ลองถามว่าถ้าเป็นเด็กๆจะปฏิบัติตัวอยางไีร พยายามกระตุ้นให้เขาพูดคุย แสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจ คำตอบของเด็กๆ ไม่มีถูกหรือผิด อย่าปิืดกั้นความคิดของเด็ก หากเด็กยังไม่เข้าใจคำสอนจากเรื่องควรค่อยๆ อธิบายประกอบกับฟังเหตุผลของเด็กเสมอ

มาอ่านหนังสือให้เด็ก ๆ ฟังวันละ ๕-๑๐ นาที จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ รักการอ่าน มีพัฒนาการด้านภาษา ประสบการณ์ชีวิตและเหนืออื่นใด จะช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์ ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading