เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 2

ผู้เขียน: พัชนี ตั้งยืนยง

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์/nanmeebooks

หมวดหมู่: หนังสือเด็ก , เสริมเชาวน์ พัฒนาสมอง

1 รีวิว เขียนรีวิว

169.65 บาท

195.00 บาท ประหยัด 25.35 บาท (13.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม

  • ส่วนลด:
    ลด 13%
  • โปรโมชั่น: naiin.com PAY DAY SALE เปย์สนุก สุขรับสิ้นเดือน! ซื้อครบ 1 – 2 เล่ม ลด 13%* ครบ 3 เล่ม ลด 15%*

Tags: ภาษาจีน , ปฐมวัย , อนุบาล , แบบฝึกหัด

169.65 บาท

195.00 บาท
195.00 บาท
ประหยัด 25.35 บาท (13.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม

จำนวน :

1

  • โปรโมชั่นพิเศษ:
    • naiin.com PAY DAY SALE เปย์สนุก สุขรับสิ้นเดือน! ซื้อครบ 1 – 2 เล่ม ลด 13%* ครบ 3 เล่ม ลด 15%*
    • naiin.com PAY DAY SALE เปย์สนุก สุขรับสิ้นเดือน! ซื้อครบ 4 เล่ม ลด 20%*
จำนวนหน้า
64 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
21.1 x 27.9 x 0.5 CM
น้ำหนัก
0.235 KG
บาร์โค้ด
9786160431977

รายละเอียด : เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 2

  • พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่เหมาะกับวัย
  • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านตวามคิดและการเคลื่อนไหวทุกบท

เนื้อหาปกหลัง : เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 2

เริ่มต้นเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนานส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านทฤษฎีพหุปัญญา พร้อมกระตุ้น IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) และ SQ (ความฉลาดในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น) ให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมั่นใจ

  • ฝึกออกเสียงพื้นฐานและพยัญชนะในภาษาจีน
  • รู้จักนับ 1-10 และบอกเวลา
  • ฝึกสังเกตและแยกประเภทสิ่งต่าง ๆ
  • รู้จักสระพื้นฐานในภาษาจีน
  • คำศัพท์เกี่ยวกับคนและสัตว์
  • ฝึกสังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
  • เรียนรู้เรื่องเงินและจำนวน
  • คำศัพท์และประโยคง่ายๆ ในกิจวัตรประจำวัน
  • ฝึกการแบ่งและการรวม


รีวิวโดยผู้เขียน : เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 2

แบบเรียน ชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย" นี้มีทั้งหมด 6 เล่ม เล่มที่ 1-2 สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี เล่มที่ 3-4 สำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี และเล่มที่ 5-6 สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี มีเนื้อหาเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ฤศฏีที่สำคัญ 3 ประการเข้าด้วยกัน คือ

  1. ทฤษฎีพหุปัญญส 8 ด้าน (Theory of Multiple Intelligences) ของเฮาเวิร์ด การ์ดเอนร์ (Howard Gardner)
  2. คลังศัพท์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับภาาาจีนสำหรัลเด็ห (Youth Chjiese Test : YCT)
  3. คู่มือหลุกการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แต่เล่มมี 10 บท แต่ละบทมีองค์ประกอบ 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

  1. บทหลัก ศัพท์ วลี ประโยคที่ร้อยเรียงกันตลอด 6 เล่ม
  2. ฝึกอ่านออกเสียงมให้เก่งๆ กัน ฝึกฝรการออกเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ที่สำคัญในภาษาจีน
  3. มาเรียนภาษาจีนสนุกๆ กัน เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เช่น เล่นเกมที่ฝึกใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเล่นเกมที่ต้องการเคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกการทำงานศิลปะที่ใช้ความคืดสร้างสารรค์และจิตนาการ ฝึกการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริง เพื่อให้เด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงออก
  4. ขีด ๆ เขียน ๆ อักษรจีน ภาษาจีนเป็นระบบอังกษรภาพ แตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นระบบอักขรวิธีเด็ก ๆ จุสนุกกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึกกล้าใเนื้อมือพร้อมไปกับการพัฒนาความคิดและความจำ
  5. ลองทำแบบฝึกหัดดู เด็ก ๆ จะเพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองจะได้ประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กอย่างไม่รู้ตัว แบบฝึกหัดมีหลายชนิด เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กันการจับคู่ภาพส่วนเต็มกับส่วนย่อย การจับคู่ภาพส่วนที่หายไป การวางภาพต่อปลาย (โดมิโน) การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอกตำแหน่ง เป็นต้น

ขณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่เราทำขึ้นอย่างมีความสุข โดยกลั่นจากความรู้และประสบการณ์กอปรกับนำทฤษฎีและแนวทางที่สำคัญของการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยของทั้งสามวัฒนธรรมคือ จีน ไทย และตะวันตกมาใช้เป็นมาตรฐานนี้ จะยังประโยชน์ม้แก่เด็กไทยได้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาจีนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน สำเร็จผล สมดังวัตถุประสงค์ของแบบเรียนชุดนี้ทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี

พัชนี ตั้งยืนยง

วิภาวรรณ สุนทรจามร

สุกัญญา วศินานนท์

หงส์ลดา เดชศิริอุดม

 รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 2

"หากให้ลูกหลานเรียนรู้ภาษาจีน พวกเขาจะพูดภาษาเดียวกับคนอีกว่า 1,300ล้านคนบนโลกนี้ของเรา" เพราะภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาาาแม่มากที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 6 ภาษามราใช้ในองค์การสหแระชาชาติ ภาษาจีนมีบทบาทสำคัญมาช้านานจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้วยเศรษฐกิจการค้าที่ทวีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้พ่อแม่ทั้วทุกมุมโลกหันมาส่งเสริมให้ลูกน้อยเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน

แบบเรียนชุด "เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 2"  นี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาาาจีนครบถ้วนตามวัย พร้อมกับได้รับการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องควบคู่กับกิจกรรมนานาชนิดที่เชื่อมโยงกับทฤษฏีพหุปัญญา (theory of Multiple Intellifenes) ของ เฮาเวิร์ดเนอร์ (Howard Gardner) เช่น เล่นเกมร้องเพลง กายบริการ กิจกรรมสร้างสัมพันธุืในกลุ่ม เป็นต้น

สำนักพิมพ์นามมีบุ๊คส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบเรียนชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูสอนภาษาจีนระดับปฐมวัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียรได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนผู้ปกครองสามารถนำไปสอนและพัมนาเด็กๆ ด้วยตนเองที่บ้านได้ ขณะเดียวกันสำนักพิมพ์ก็จะยังคงมุ่งมั่นผลิตสื่อการเรียรการสอนที่คุณภาพแก่เยาวชนไทย เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รองรองประชาคมอาเซียนที่มาถึงและประชาคมโลกต่อไปในอนาคต

ด้วยความปรารถนาดี

นามมับุ๊คส์

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เรียนภาษาจีนให้สนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 2 ดูทั้งหมด >

รีวิว


5.0
1 รีวิว
  • 5
    100 %
  • 4
    0%
  • 3
    0%
  • 2
    0%
  • 1
    0%

รีวิวจากลูกค้า

wani*****gmail.com
2 เดือน ก่อน
  • 0

ต้องยอมรับว่าแค่ภาษาอังกฤษ ไม่พอค่ะ สมัยนี้ ภาษาจีนก็มาแรง ฝึกสอนลูกได้ด้วยตัวเอง กับเล่มนี้ค่ะ

loading