ฟิลเตอร์สินค้า

สัญชัย ลั้งแท้กุล

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

หน่วยงาน

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1819, 08-3056-3887 e-mail: Sunchai.l@hotmail.com

วุฒิการศึกษา 

 • 2534-2538 บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540-2543 วท.ม. วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554-2557 ปร.ด. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์งานวิจัย

 • ความพึงพอใจด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูล
 • ตัวแบบการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันกับเกษตรกรในโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย
 • รูปแบบและประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์การผลิตข้าวสังข์หยด
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้า OTOP : กรณีศึกษาผ้าทอเกาะยอ

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
 • รองผู้จัดการฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเวฟเว่น จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
 • Material Logistics Specialist, IBM Storage Products (Thailand) Ltd.
 • เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด