ฟิลเตอร์สินค้า

เกศศิรินทร์ แสงมณี

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการทำงาน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS Center) นักวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการจักการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ความเชี่ยวชาญ วิชาสรีรวิทยาพืชและเมล็ดพันธุ์ การจัดการดินเพื่อผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และการผลิตผัก ผลงานที่ผ่านมา หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องอิทธิพลของระยะปลูกและระดับปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและคุณภาพผักขจร ปี 2552 ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องอิทธิพลของระยะปลูกและเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักขจร ปี 2553 ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการพืชเขตร้อนครั้งที่ 4 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ (3/1) (พิเศษ) ผู้ร่วมวิจัยเรื่องการจัดการเดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและถ่านชีวภาพในการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์ระหว่าง ปี 2554-2556 ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 ผู้วิจัยเรื่องการจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและถ่านชีวภาพในการผลิตผักคะน้าในดินทราย ปี 2556 ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2557 ผู้วิจัยเรื่องการศึกษาอัตราของถ่านชีวภาพต่อสมบัติทางเคมีของการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดคอส ปี 2558 ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ผู้ร่วมวิจัยเรื่องผลของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียวในสภาพดินเปรี้ยวจัด ปี 2559 ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการและเสนองานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2559 ผู้วิจัยเรื่องผลของถ่านชีวภาพและปุ๋ยพืชสดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดกรีนโอ๊ค ปี 2559 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาชนิดและอัตราส่วนของถ่านชีวภาพต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ 2559

loading