ฟิลเตอร์สินค้า

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม (กลางพนม)

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ

คลังคำ คู่มือใช้ภาษาไทยแนวใหม่ (ฉบับปรับปรุง)

1,234 โหวต เขียนรีวิว

Tags : คำมือ, เวลา, หนังสือ, คู่มือ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

390 บาท 365 บาท

พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม (กลางพนม) ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประวัติการศึกษาทางธรรม-บาลี นักธรรมเอก ป.ธ. 9 การศึกษาทางโลก พ.ศ. 2543 พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา, เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ศีกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2547 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) จากมหาสุโขทัยธรรมาธิราช ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยระบุสถานในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยใจแต่ละผลการวิจัย ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ชื่อแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย "ผลิตผลงานวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม" งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้วมี 4 เรื่องคือคติชนวิทยาที่มีต่อการปลูกเรือนในภาคเหนือ, ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงสุนทนียศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมบท ปีที่พิมพ์ 2550, ศึกษาวิเคราะห์ความจริงเรื่องจิตในปรัชญาของวิลเลี่ยม เจมส์ ปีที่พิมพ์ 2549 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา, ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเชิงมนุษยนิยมที่ปรากฏในบทกวีรางวัลซีไรต์ ปีที่พิมพ์ 2555 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา ผลงานร่วมเล่ม รวมเรื่องสั้น "หิ่งห้อย" รวมบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ชื่อ "ฉันเต้นรำอย่างเดียวดาย" รวมเรื่องสั้นชุด "ชำแหละรักวาเลนไทน์" นวนิยายเรื่อง "ฉันเขียนเรื่องนี้เพื่อเธอ" หนังสือวิชาการทางปรัชญาเรื่อง "จิตในปรัชญา ของ วิลเลี่ยม เจมส์" หนังสือรวมบทความทางปรัชญาเรื่อง "เมื่อชีวิตถึงคราวต้องก้าวข้าม" หนังสือ "สายธารแห่งปรัชญา"