ตัวเลือกสินค้า

นภดล ร่มโพธิ์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 รายการ

ดร. นภดล ร่มโพธิ์ สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Scence in Chemical Engineering ที่ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Doctor of Philosophy (Management) ที่ University of Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร ดร.นภดล มีประสบการณ์ทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง มีผลงานวิชาการและงานวิจัยที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร และการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ และเป็นผู้พัฒนาเกมจำลองสถานการณ์ชื่อ Balanced Scorecard Simulation Game เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องระบบการวัดผลองค์กรอีกด้วย ปัจจุบันนอกจากจะเป็นอาจารย์สอนประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังดำรงตำแหน่งคณะบรรณาธิการวารสาร (Editorial Board) ในระดับนานาชาติ และคณะกรรมการต่างๆ อีกหลายชุด เช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการพัฒนารูปแบบข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะด้านการจัดการ คณะกรรมการวารสารบริหารธุรกิจ เป็นต้น ดร.นภดล มีผลงานหนังสือระดับ Best Seller จำนวนหลายเล่ม ได้แก่ ความลับของการวัดผล แค่คิดก็ผิดแล้ว จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ (ทั้ง Version ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ให้ลำเอียง และกำลังดำเนินการทำ Startup เกี่ยวกับ ระบบวัดผลที่เรียกว่า OKRs อีกด้วย

loading