ตัวเลือกสินค้า

รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • วุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 • หนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ แพทยสภา
 • หนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ ๔๓ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
 • นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีแพทย์ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
 • รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
 • ประธานอนุกรรมการกิจการพิเศษ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
 • กรรมการบริหาร สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ชุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒-ปัจจุบัน
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์ศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน
 • กรรมการก่อตั้งและกรรมการบริหาร สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕-ปัจจุบัน
 • กรรมการก่อตั้งและกรรมการบริหาร ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูตินรีเวชกรรม (ไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการโรคติดเชื้อโรงพยาบาลราชวิถี
ผลงานเขียนที่เป็นเล่มในอดีต 
 • คลอดเองได้ ง่ายนิดเดียว สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊คส์ กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 • คลอดแบบไหนดี? : คลอดเองหรือผ่าคลอด สำนักพิมพ์สุขภาพใจ กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๕๙
loading