ตัวเลือกสินค้า

พวงทอง ไกรพิบูลย์

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนน

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ

เกิดวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2487

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย กรุงเทพฯ

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

- แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลรามาธิบดี

- วุฒิบัตรสาขารังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา

- Certificate in Radiation Therapy จาก Hahnemann Medical College, Philadelphia, USA

ประวัติการทำงาน

- ศาสตราจารย์ด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปัจจุบัน

- เกษียณอายุราชการ

- ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกียรติประวัติ

- รางวัลที่ 1 การประกวดหนังสือตำราด้านการแพทย์ครั้งที่ 1 แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตำรารังสีรักษา : ฟิสิกส์ชีวรังสี การรักษาพยาบาลผู้ป่วย) พ.ศ.2536

- ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พ.ศ.2537

- อาจารย์ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

loading