ฟิลเตอร์สินค้า

บุญเกียรติ โชควัฒนา

เรียงตาม แนะนำ

  • เรียงตาม แนะนำ
  • เรียงตาม ราคาขาย
  • เรียงตาม วันที่ขาย
  • เรียงตาม ชื่อสินค้า
  • เรียงตาม ขายดี
  • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
  • grid
  • list

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ

บุญเกียรติ โชควัฒนา
                                                                                                                                           เกิดเมื่อวันที่     1 สิงหาคม 2490
สัฐชาติ/เชื้อชาติ    ไทย
ศาสนา        พุทธ
ชื่อ-สกุล คู่สมรส    นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
ตำแหน่งคู่สมรส    รองประธานกรรมการ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์

ประวัติการศึกษา    
2515        วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.
2538        หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.ร.อ.) รุ่นที่ 38
2547        อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 41/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการและกรรมการ : บริษัทในเครือสหพัฒน์ (Saha Group) กว่า 20 บริษัท

ผลงานทางวิชาการ
1. หนังสือ MOP : Mission - Objective - Policy ; Process to Success
2. หนังสือ "การตลาดเชิงบวก"
3. หนังสือ "หลักคิดและปรัชญาการทำงาน ของบุญเกียรติ โชควัฒนา"
4. หนังสือ "กลยุทธ์การคิดแบบ CEO"
5. หนังสือ "คิดบวกแบบ CEO"
6. หนังสือ "ได้อย่างที่คิด"

loading