ฟิลเตอร์สินค้า

นวพร เรืองสกุล

เรียงตาม แนะนำ

 • เรียงตาม แนะนำ
 • เรียงตาม ราคาขาย
 • เรียงตาม วันที่ขาย
 • เรียงตาม ชื่อสินค้า
 • เรียงตาม ขายดี
 • เรียงตาม ให้คะแนนสูงสุด
 • grid
 • list

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 รายการ

ครัวย่าหยา Quick View

495.00

470.25 บาท

ครัวย่าหยา Quick View

220.00

209.00 บาท

 • ปีเกิด พ.ศ. ๒๔๘๗
 • การศึกษา 1. โรงเรียนโปร่งจิตต์วิทยา 2.โรงเรียนผดุงดรุณี-โปร่งใจ 3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 4.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. Goucher College 6.University of California,Los Angeles
 • งานประจำ 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.ธนาคารไทยทนุจำกัด (มหาชน) 3. กองทุนบำนาญข้าราชการ
 • งานไม่ประจำบางอย่าง 1. กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทจำกัดบางแห่ง 1.1 ธนาคารสยาม 1.2 ธนาคารนครหลวงไทย 1.3 ธนาคารเกียรตินาคิน 1.4 บลจ.สหธนกิจไทย 1.5 บลจ.เกียจตินาคิน 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยบางแห่ง 2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.3 มหาวิทยาลัยมหิดล 2.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุขแห่งชาติ 4.กรรมการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ปัจจุบัน 1.ทำอะไรไปเรื่อย ๆ ตามความถนัด และเมื่อเห็นว่าสนุก น่าสนใจ 2.ติดตามงานเขียนได้ที่ 2.1 Thaidialogue.wordpress.com 2.2 FB: Knowledge Plus by นวพร
loading