รีวิว : Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ

OKR คืออะไร? OKR ย่อมาจาก Objective and Key Results    เป็นหนึ่งในวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จ…แล้วมันต่างจาก KPI อย่างไร? (ถามแทนใจผู้อ่าน)    - KPI จะถูกตั้งโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นหลัก แนวคิดเป็นแบบ Top-Down       แต่ OKRs จะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายได้เอง       ผสมผสานกันระหว่างความคิดเห็นของพนักงานที่ปฎิบัติงานเป็นส่วนใหญ่  -  KPI จะคงรูปแบบตัวเลขเดิมไว้ตามที่ตกลง ควบคุมผลลัพธ์เบ็ดเสร็จ     เน้นการตั้งเป้าแบบ 100%  ส่วน OKRs สามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้      และจะตั้งเป้าไว้ที่ 60-70% เพื่อให้พนักงานมีแรงขับเคลื่อน   - KPI มีผลโดยตรงต่อผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ และมักใช้ในการทำงาน     ส่วน OKRs ไม่เกี่ยวกับการได้ หรือไม่ได้รับรางวัล แต่เป็นการทำเพื่อเรียนรู้     และพัฒนาสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น      การตั้งเป้าเรื่อง สุขภาพ และการออกกำลังกายทำไมต้องใช้ OKRs?เพราะว่าที่ผ่านมา พวกเราอาจจะมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ตอบโจทย์ เช่นตั้งเป้ามากเกินไป ยากเกินไป, ไม่รู้ว่าตั้งเป้าไปทำไม, ไม่ติดตามความก้าวหน้า, ตั้งเป้าง่ายเกินไป...ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่แนะนำเรื่อง OKRs ในองค์กรเท่านั้น แต่หลักการPersonal OKRs ของศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ยังมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้ ORKs กับชีวิตประจำวันของเรา เป็นการทำเพื่อพัฒนาตนเองแบบไม่ตึงเครียดจนเกินไป…..ส่วนวิธีการเขียน OKRs ใน ver. ตัวคุณ นั้น  ผู้เขียนได้มีการยกตัวอย่างในหนังสืออย่างละเอียด สามารถทำตามได้ทันที สำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายใหม่ๆ เพื่อบรรลุความสำเร็จในชีวิต ห้ามพลาด..!