พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง

ถ้านักการเมืองทุกคนจะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท เอาอย่างพระองค์ ปฏิบัติธรรมในส่วนตน และนำธรรมะมาบริหารราชการแผ่นดินกันอย่างเต็มที่ ประเทศไทย คนไทย จะเจริญมั่นคงดำรงอยู่ในแผนที่โลกอย่างเกรียงไกรเป็นแม่นมั่น

Tags : ในหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญา

จำนวน :

1

120.00 บาท

114.00 บาท

"คุณประหยัดไป 6.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 4 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง

พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระประมุขของประเทศที่ทรงใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย โดยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ในอำนาจอธิปไตยทั้งสามนั้น ศาลเป็นอำนาจอธิปไตยที่เรียบร้อยดีงามที่สุด แต่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความวุ่นวายมากที่สุด หลายครั้งที่มีเหตุการณ์วุ่นวาย อันเนื่องมาแต่อำนาจอธิปไตยทั้งสองนั้น ก็มีเหตุให้ต้องรบกวนเบื้องพระยุคลบาทให้เดือดร้อนทุกทีไป พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทศพิธราชธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมะอย่างเคร่งครัด ทรงสุจริตอย่างยิ่ง ร้ชสมัยของพระองค์จึงมีแต่เรื่องดีงามทั้งสิ้น พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระองค์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาทั้งในหมู่คนไทยและคนทั้งประเทศ ถ้านักการเมืองทุกคนจะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท เอาอย่างพระองค์ ปฏิบัติธรรมในส่วนตน และนำธรรมะมาบริหารราชการแผ่นดินกันอย่างเต็มที่ ประเทศไทย คนไทย จะเจริญมั่นคงดำรงอยู่ในแผนที่โลกอย่างเกรียงไกรเป็นแม่นมั่น


สารบัญ : พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง

  • พระปฐมบรมราชโองการ
  • ทรงทศพิธราชธรรม
  • ความเป็นกลางทางการเมือง
  • ส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจควบคุมคนไม่ดีอย่าให้กำแหง
  • รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม
  • ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศ
  • ประชาธิปไตยจะดีได้ด้วยการพัฒนา
  • รัฐธรรมนูญควรสั้น กะทัดรัด แจ่มแจ้ง
  • ให้ใช้สติโดยพลันในวันมหาวิปโยค
  • ให้ประสานพลัง กาย ใจ ความรู้ เครื่องมือ (อำนาจ) เพื่อการสร้างสรรค์ โดยมีฐานมั่นอยู่ในความดี

เนื้อหาปกหลัง : พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง

"เราจะพยายามวางตัวให้เป็นกลาง และร่วมมือโดยสันติวิธีกับทุกฝ่าย เพราะเชื่อว่าความเป็นกลางนี้จำเป็นสำหรับเรา ประชาชนบางคนอาจสังกัดกลุ่มการเมืองหรือมีผลประโยชน์ที่ต้องคอยพิทักษ์ป้องกัน แต่คนอีกจำนวนมากไม่มีโอกาสเช่นนั้น เขาไม่สามารถแสดงความประสงค์ของเขาให้ปรากฏชัดเจนได้ เราจึงต้องคำนึงถึงคนเหล่านั้ให้มาก" พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่กว้างไกล จึงทรงมองเห็นข้อเท็จจริงอย่างแจ่มแจ้ง มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง และทรงใช้ปัญญาจัดการแก้ไขไปตามเหตุปัจจัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง


ข้อมูลเพิ่มเติม : พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระเจ้าอยู่หัวกับการเมือง ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว