299.00 บาท

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
713 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
66.89 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9786163380531

รายละเอียด : กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Process)

ตำราเรื่อง กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม จัดทำขึ้นสำหรับรายวิชา 03416303 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (Architectural Design 3) ทั้งภาคทฏษฎีและปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ). สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ของภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 6 ( 4-6-11) หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 2
นอกจากการครอบคลุมสาระทางวิชาการตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในคำอธิบายรายวิชา (Course Description) แล้ว เนื้อหาของตำราเล่มนี้ยังประกอบไไปด้วยความรู้จากประสบการณ์การสอนนักศึกษาระดับเดียวกัน ในสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม ณ College of Architecture and Planning, University of Colorado, Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา ผนวกเข้ากับประสบการณ์การปฎิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งในและต่างประเทศของผู้เขียน ตลอดจนสาระทางวิชาการต่างๆ จากการแปลและเรียบเรียงหนังสือและตำราภาษาต่างประเทศเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรมของผู้เรียน ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading