รวมคดีส่วนท้องถิ่น

ผู้เขียน: สูตรไพศาล

สำนักพิมพ์: สูตรไพศาล

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  150.00 บาท

150.00 บาท

200.00 บาท ประหยัด 50.00 บาท (25.00 %)

รวมฎีกาย่อส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  ๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.)
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฯ
-  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ฯ
-  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ
 
ส่วนที่  ๒  เทศบาล
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  ประมวลกฎหมายอาญา
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ฯ
-  ประมวลกฎหมายที่ดิน
-  พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ
-  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ
-  พระราชบัญญัติเทศบาล ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฯ
-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ
-  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฯ
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ฯ
-  พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ ฯ
-  พระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ
-  พ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิคฯ
-  พระราชบัญญัติสัญชาติ ฯ
-  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ฯ
-  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน้ำสยาม ฯ
-  พระราชบัญญัติเทศบาล ฯ
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯ
-  พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ
 
ส่วนที่  ๓  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
-  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ฯ
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ฯ
-  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 
ส่วนที่  ๔  กรุงเทพมหานคร  (กทม.)
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ
-  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ฯ
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฯ
-  พระราชบัญญัติประกันสังคม ฯ
-  พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ฯ
-  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฯ
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง ฯ
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ
-  พระราชบัญญัติเทศบาลฯ
-  พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ฯ
-  พระราชบัญญัติโรงร้าน ฯ
-  พระราชบัญญัติสาธารณสุข ฯ
 
ส่วนที่  ๕  เมืองพัทยา
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ
 
ดัชนีค้นหา

< แสดงน้อยลง

รวมฎีกาย่อส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  ๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.)
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฯ
-  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถ อ่านเพิ่มเติม >

150.00 บาท

200.00 บาท
200.00 บาท
ประหยัด 50.00 บาท (25.00 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
269 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
3.85 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000078033

รายละเอียด : รวมคดีส่วนท้องถิ่น

รวมฎีกาย่อส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  ๑  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.)
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฯ
-  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ฯ
-  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ
 
ส่วนที่  ๒  เทศบาล
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  ประมวลกฎหมายอาญา
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน ฯ
-  ประมวลกฎหมายที่ดิน
-  พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ
-  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯ
-  พระราชบัญญัติเทศบาล ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฯ
-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ
-  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฯ
-  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ฯ
-  พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ ฯ
-  พระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ
-  พ.ร.บ.ว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิคฯ
-  พระราชบัญญัติสัญชาติ ฯ
-  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ฯ
-  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน้ำสยาม ฯ
-  พระราชบัญญัติเทศบาล ฯ
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯ
-  พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ
 
ส่วนที่  ๓  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
-  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ฯ
-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ฯ
-  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 
ส่วนที่  ๔  กรุงเทพมหานคร  (กทม.)
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ
-  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี ฯ
-  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฯ
-  พระราชบัญญัติประกันสังคม ฯ
-  พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ฯ
-  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีป้าย ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯ
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฯ
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง ฯ
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ
-  พระราชบัญญัติเทศบาลฯ
-  พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ฯ
-  พระราชบัญญัติโรงร้าน ฯ
-  พระราชบัญญัติสาธารณสุข ฯ
 
ส่วนที่  ๕  เมืองพัทยา
-  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ
-  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ
 
ดัชนีค้นหา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมคดีส่วนท้องถิ่น ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading