ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม

บุคลากรทางด้านช่างฝีมือและเทคนิคอุตสาหกรรมถือเป็นกำลังสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำาลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกเหนือจากเสริมสร้างศักยภาพกำาลังคนในด้านความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านสายอาชีพแล้วนั้น บุคลากรยังต้องพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เพื่อนำาไปใช้ในการทำางานและประกอบวิชาชีพที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรทางด้านช่างเทคนิคและอุตสาหกรรม จึงมีบริบทของเนื้อหาจำาลองมาจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือปฏิบัติงาน การอ่านสัญลักษณ์ในโรงงาน การนำเสนอข้อมูล และการสื่อสารระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยรวมสาระสำคัญทั้ง 8 บท ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงสายอาชีพ นำไปใช้ได้จริง! ได้แก่• อาชีพ (Careers) • วัสดุและอุปกรณ์ (Materials and Tools) • คู่มือ (Manuals) • สถาปัตยกรรม (Architecture) • ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (Safety in Workplace) • การบำารุงรักษาและให้บริการ (Maintenance and Service) • โลจิสติกส์ (Logistics) • สิ่งแวดล้อม (Environment)
จำนวน :

1

รายละเอียด

บุคลากรทางด้านช่างฝีมือและเทคนิคอุตสาหกรรมถือเป็นกำลังสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำาลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกเหนือจากเสริมสร้างศักยภาพกำาลังคนในด้านความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านสายอาชีพแล้วนั้น บุคลากรยังต้องพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เพื่อนำาไปใช้ในการทำางานและประกอบวิชาชีพที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับบุคลากรทางด้านช่างเทคนิคและอุตสาหกรรม จึงมีบริบทของเนื้อหาจำาลองมาจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือปฏิบัติงาน การอ่านสัญลักษณ์ในโรงงาน การนำเสนอข้อมูล และการสื่อสารระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยรวมสาระสำคัญทั้ง 8 บท ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงสายอาชีพ นำไปใช้ได้จริง! ได้แก่• อาชีพ (Careers) • วัสดุและอุปกรณ์ (Materials and Tools) • คู่มือ (Manuals) • สถาปัตยกรรม (Architecture) • ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (Safety in Workplace) • การบำารุงรักษาและให้บริการ (Maintenance and Service) • โลจิสติกส์ (Logistics) • สิ่งแวดล้อม (Environment)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว