พุทธานุภาพ

น อ ก ไ ป เ สีย จ า ก พุ ท ธ คุ ณ 9 ป ร ะ ก า ร แ ล้ วพระพุทธเจ้าของเรานั้น พระองค์ยังมีชื่อเรียกอีกมากมายหลายชื่อ เดี๋ยวผมจะนํามาให้เป็นตัวอย่างชื่อของพระพุทธองค์ ดังต่อไปนี้- พระโพธิสัตว์- พระอังคีรส- พระมหาบุรุษ- พระตถาคต- พระตถาคตโพธิสัทธา- พระธรรมราชา- พระธรรมสวามิศร-17-- พระธรรมสามิสร- พระธรรมสามี- พระธรรมิศราธิบดี- พระบรมศาสดา- พระบรมครู- พระผู้มีพระภาคเจ้า- พระพุทธเจ้า- พระศาสดา- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า- พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า- สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า- พระภควา- มหาสมณะ- พระโลกนาถ- พระสยัมภู- พระสัพพัญํู- พระสัพพัญํูสัมพุทธเจ้า- พระสุคต-18-- พระสุคโต- พระชินสีห์- พระชินวร- พระมหาสมณโคตม- ฯลฯทั้งหมด 30 ชื่อ แต่จริง ๆ มีอยู่อีกเป็นพัน ๆ ชื่อ ก็ด้วยเหตุว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินผู้ใดจะมาเปรียบได้ ชื่อจึงมีมาก ส่วนใน 30 ชื่อนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมเรียกพระองค์ จึงพอจะคุ้นหู ติดปากกันบ้าง และนอกจากชื่อเรียกมีมากแล้ว พระองค์ยังทรงมีสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสารบัญของหนังสือเล่มนี้อย่างมาก นั่นก็คือ“อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์”์
จำนวน :

1

รายละเอียด

น อ ก ไ ป เ สีย จ า ก พุ ท ธ คุ ณ 9 ป ร ะ ก า ร แ ล้ วพระพุทธเจ้าของเรานั้น พระองค์ยังมีชื่อเรียกอีกมากมายหลายชื่อ เดี๋ยวผมจะนํามาให้เป็นตัวอย่างชื่อของพระพุทธองค์ ดังต่อไปนี้- พระโพธิสัตว์- พระอังคีรส- พระมหาบุรุษ- พระตถาคต- พระตถาคตโพธิสัทธา- พระธรรมราชา- พระธรรมสวามิศร-17-- พระธรรมสามิสร- พระธรรมสามี- พระธรรมิศราธิบดี- พระบรมศาสดา- พระบรมครู- พระผู้มีพระภาคเจ้า- พระพุทธเจ้า- พระศาสดา- พระสัมมาสัมพุทธเจ้า- พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า- สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า- พระภควา- มหาสมณะ- พระโลกนาถ- พระสยัมภู- พระสัพพัญํู- พระสัพพัญํูสัมพุทธเจ้า- พระสุคต-18-- พระสุคโต- พระชินสีห์- พระชินวร- พระมหาสมณโคตม- ฯลฯทั้งหมด 30 ชื่อ แต่จริง ๆ มีอยู่อีกเป็นพัน ๆ ชื่อ ก็ด้วยเหตุว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินผู้ใดจะมาเปรียบได้ ชื่อจึงมีมาก ส่วนใน 30 ชื่อนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมเรียกพระองค์ จึงพอจะคุ้นหู ติดปากกันบ้าง และนอกจากชื่อเรียกมีมากแล้ว พระองค์ยังทรงมีสิ่งสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสารบัญของหนังสือเล่มนี้อย่างมาก นั่นก็คือ“อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์”์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว