คำอธิบาย พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

รวบรวมเนื้อหาด้านวิชาการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดินอย่างครอบคลุม สามารถค้นคว้าและทําความเข้าใจได้โดยง่าย
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

320.00 บาท

272.00 บาท

"คุณประหยัดไป 48.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบาย พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

คำอธิบาย พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

ที่ดินเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์ เพราะนอกจากใช้เป็นที่อยู่อาศัย ยังใช้เพาะปลูก ประกอบอาชีพต่างๆ และเก็บรักษาไว้สร้างกําไรหรือมูลค่าในอนาคตได้ การมีความรู้ ความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ไม่ว่าเป็นกรณี การได้มา การครอบครอง การสละสิทธิ การเวนคืน การจัดที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การกําหนดสิทธิ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ย่อมทําให้เกิดความเข้าใจที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน วิธีการจดทะเบียนนิติกรรมและอื่นๆ ทําให้การเก็บรักษาและดูแลผลประโยชน์ในที่ดินจะเป็นไปโดยชอบ

ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาด้านวิชาการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลกฎหมายที่ดินให้ครอบคลุม สามารถค้นคว้า และทําความเข้าใจได้โดยง่ายเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และนําไปใช้งานด้านที่เกี่ยวข้อง ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ ผู้เขียนได้เพิ่มคําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญล่าสุด และปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงนับได้ว่าทันสมัยที่สุด ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ (ผู้พิพากษา)


สารบัญ : คำอธิบาย พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

  • บทที่ ๑ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
  • บทที่ ๒ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ ๓ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
  • บทที่ ๔ การกำหนดสิทธิในที่ดิน
  • บทที่ ๕ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  • บทที่ ๖ การรังวัดที่ดิน
  • บทที่ ๗ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  • บทที่ ๘ การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา


ข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบาย พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบาย พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว