การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com น้องอินทร์รับหิ้ว ช้อปครบ 4 เล่ม ขึ้นไป ลด 20%
  • naiin.com Reading After The Rain ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25% (เฉพาะหมวดลีฟวิ่ง/บริหาร-จิตวิทยา/เด็ก/วิชาการ-ความรู้)
จำนวน :

1

270.00 บาท

229.50 บาท

"คุณประหยัดไป 40.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

หนังสือเรื่อง การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สํานักงานสีเขียว โรงแรมสีเขียว โรงเรียนสีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ นอกจากนี้ หลักการตรวจประเมินฯ นี้ ยังสามารถใช้ได้กับการตรวจประเมินฯ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถใช้กับระบบการบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ด้วย หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมิน ตามมาตรฐาน ISO 19011 หลักพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผู้ตรวจประเมิน หลักความมีจริยธรรม หลักข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่พบ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นอิสระ และการตรวจประเมินบนพื้นฐาน ของหลักฐานที่พบเชิงประจักษ์ ต่อมาก็จะกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินทั้งทางด้านการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม และงานประสบการณ์งานวิจัยที่ผ่านมา ประเด็นต่อมาก็จะเป็นการเตรียมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการวางแผน การแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน การทบทวนเอกสาร การประชุมเตรียมการกับผู้ตรวจประเมิน การจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน การตรวจประเมินในพื้นที่ การจัดทํารายงาน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร ต่อไปก็จะกล่าวถึง การเข้าพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน เป็นการหาหลักฐานการตรวจประเมินเพื่อยืนยันความถูกต้องและความสอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ หลักฐานที่สามารถมายืนยันได้ต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งบุคคล เอกสาร และสิ่งที่พบในพื้นที่ เรื่องต่อไปที่จะกล่าวถึงคือการประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะต้องถูกประเมินเพื่อเป็นการสอบเทียบความเที่ยงตรงของการประเมินอยู่เสมอกับหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์สูงและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด การขอรับการตรวจประเมิน และการเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก


คำนำ : การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

หนังสือเรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้เขียนเองประสงค์จะเขียนเล่มนี้มานานแล้ว เนื่องจากประสบการณ์ของการเป็นผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยมามากกว่า 10 ปี จึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นหนังสือให้แก่รุ่นหลังที่อยากจะมาดำเนินการในสาขานี้ แต่ก็ต้องติดภารกิจต่างๆ มากมาย ทำให้หนังสือต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆ การเรียบเรียงหนังสือแต่ละเล่มต้องใช้ความพยายามสูงมาก ประกอบทั้งความมุ่งมั่นในการทำอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ยังใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ENTM 532 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณภาพ พลังงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และวิชา ENTM 536 เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก็ยังใช้หนังสือเล่มนี้ในการเรียนการสอน ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต


สารบัญ : การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
  • บทที่ 3 การเตรียมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 4 การตรวจประเมินในพื้นที่
  • บทที่ 5 การจัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
  • บทที่ 6 การประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
  • บทที่ 7 การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  • บทที่ 8 การขอการรับรองการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลเพิ่มเติม : การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว