คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

อธิบายบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งที่บัญญัติไว้ในบรรพ ๑ และบรรพ ๔
จำนวน :

1

340.00 บาท

323.00 บาท

"คุณประหยัดไป 17.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

ผู้ศึกษาวิชากฎหมาย ย่อมมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงกฎหมายลักษณะทรัพย์ เพราะถือว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานอันจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาและเข้าใจกฎหมายลักษณะทรัพย์อย่างละเอียดลึกซึ้งได้เปรียบกว่าบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น การศึกษาให้รู้ว่า ความหมายของคําว่า “ทรัพย์” มีขอบเขตเพียงใด จะมีส่วนช่วยในการตัดสินความผิดอาญาได้ เช่น ความผิดอาญาฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ จะผิดก็ต่อเมื่อมีการลักเอา “ทรัพย์” ไป ฉะนั้น ถ้าสิ่งที่เอาไปไม่ใช่ทรัพย์ ย่อมจะไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ เช่นนี้ การลักกระแสไฟฟ้า หรือการลักลอบจูนโทรศัพท์ จะมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ ก็ต้องพิจารณาว่า สิ่งที่มีการลักไปนั้นเป็น “ทรัพย์” หรือไม่

ผู้เขียนได้อธิบายบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งที่บัญญัติไว้ในบรรพ ๑ และบรรพ ๔ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักที่กล่าวถึงทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงกฎหมายพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน อาทิเช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายที่ราชพัสดุ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอาคารชุด ตลอดจนพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

อนึ่ง ผู้เขียนได้ค้นคว้าตัวอย่างคําพิพากษาศาลฎีกาจํานวนมาก เพื่อใช้ประกอบการอธิบาย โดยหวังว่า ตัวอย่างเหล่านี้จะทําให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจกฎหมายลักษณะทรัพย์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงหวังว่าหนังสือนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษากฎหมาย


สารบัญ : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

  • บทที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สิน
  • บทที่ ๒ ประเภทของทรัพย์สิน
  • บทที่ ๓ ส่วนควบและอุปกรณ์
  • บทที่ ๔ ดอกผล
  • บทที่ ๕ การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ
  • บทที่ ๖ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  • บทที่ ๗ แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
  • บทที่ ๘ กรรมสิทธิ์รวม


ข้อมูลเพิ่มเติม : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว